กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ปี 2562
เทคนิคการเขียน manuscript และเคล็ดลับการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ที่

ชื่อ - นามสกุล

มหาวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ

1

ทิพย์ภาพร บัวเลิง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0933987070
E-Mail : tippapornb@gmai.com

2

สุรีนา เปาะซา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0849678331
E-Mail : Noonasureena1991@gmail.com

3

กมล ไม้กร่าง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0950458039
E-Mail : maikrang@hotmail.com

4

ปิยนันท์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055964274
E-Mail : piyananb@nu.ac.th

5

ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0894368578
E-Mail : sirikarnk@nu.ac.th

6

นิรัช สุดสังข์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0814832032
E-Mail : drnirat@hotmail.com

7

ชุลีพรย์ ป่าไร่

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 4228
E-Mail : Chuleepornp@gmail.com

8

จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055964624
E-Mail : georginajor@hotmail.com

9

สุชาดา พิมเสน

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0822285247
E-Mail : suchadaph@nu.ac.th

10

สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055962737
E-Mail : suphannikai@nu.ac.th

11

เมราณีย์ กิตติ์เรืองโภคิน

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0931350496
E-Mail : meranee.k@gmail.com

12

พิไลพรรณ ชัยขัณฑ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0953061769
E-Mail : pilaipanc61@nu.ac.th

13

สุรีมาศ เมฆสว่างวงศ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897073941
E-Mail : sureemasm58@nu.ac.th

14

ธารทิพย์ บุญส่ง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0850493089
E-Mail : tantips@hotmail.com

15

วุฒิชัย จริยา

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0918434211
E-Mail : wjariya@gmail.com

16

มยุรี กระจายกลาง

นเรศวร

เกษตร ฯ

โทรศัพท์ : 0817071715
E-Mail : mayureek@nu.ac.th

17

วาจาทิพย์ บูรณวิชิต

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0910252284
E-Mail : Wajathip_bula@hotmail.com

18

วนิดา ชาวนาวา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0625842810
E-Mail : wanidac57@email.nu.ac.th

19

จิรภิญญา งามสม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0833310978
E-Mail : keye.jiraphinya@gmail.com

20

กุลธิดา ศรีวิเชียร

นเรศวร

สังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0813791137
E-Mail : ksriwichian@yahoo.com

21

วราภรณ์ มามี

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0868822005
E-Mail : bedede@hotmail.com

22

สุวิทย์ กิระวิทยา

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0969309339
E-Mail : suwitki@gmail.com

23

พัชราภรณ์ ผู้อินทร์เที่ยง

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956412527
E-Mail : Ryeoploy09@gmail.com

24

นวพร อาดำ

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0619405019
E-Mail : Nawaporn1821@gmail.con

25

Daoheuang Keochanh

Naresuan University

Engineering

โทรศัพท์ : 0656275345
E-Mail : daoheuangkeochan@yahoo.com

26

Sitha Sean

Naresuan

Engineering

โทรศัพท์ : 0973128129
E-Mail : sithasean@ymail.com

27

นพลักษณ์ พรหมจรรย์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0892626234
E-Mail : Cake3436@gmail.com

28

ธีรศานติ์ บุญอุประ

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0924714662
E-Mail : james-001@windowslive.com

29

ฐิติรดา. เปรมปรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครุศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897051737
E-Mail : aon_2523@hotmail.com

30

พันโทธน วงษ์นิ่ม

โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่าเอราวัณ ลพบุรี

ศูนย์สงครามพิเศษ

โทรศัพท์ : 0897051737
E-Mail : aon_2523@hotmail.com

31

มานี จินดาการะเกด

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0856514457
E-Mail : rammy55063390@gmail.com

32

อัญชิษฐา ปราสาททรัพย์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897070972
E-Mail : unchittha_p@hotmail.com

33

วัชรา แก้วมหานิล

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0846487516
E-Mail : Wkaewmahanin@yahoo.com

34

วราภรณ์ เกษกาญจน์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0886907358
E-Mail : wkasekarn@gmail.com

35

บุศราภรณ์ บุญสุทธิ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0808478854
E-Mail : smindbudsaraporn@gmail.com

36

ยุมาทร มิ่งมงคล

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0966634560
E-Mail : yumatorn_nk@hotmail.com

37

สุภาวดี พาหิระ

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0909951323
E-Mail : Parhiras@gmail.com

38

ดวงดาว จันทร์เนย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0804932044
E-Mail : duangdaoc@nu.ac.th

39

จิรสิน วิวัฒน์​มานิต​สกุล​

นเรศวร​

สหเวชศาสตร์​

โทรศัพท์ : 0841464500
E-Mail : masterpiece.ji@gmail.com

40

วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3434
E-Mail : wanwisaj@nu.ac.th

41

จุฑาทิพย์ นมะหุต

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0813943959
E-Mail : Jutatipn@nu.ac.th

42

ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0864452266
E-Mail : Khuanjitb@nu.ac.th

43

สายรุ้ง อวยพรกชกร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0804508258
E-Mail : sairoongo@nu.ac.th

44

อาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0894958372
E-Mail : lakkanawong1970@gmail.com

45

คชานันท์ อินทร์ธิวงศ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0956603209
E-Mail : Khachanan0419@gmail.com

46

วันทณี หาญช้าง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 086-3509376
E-Mail : wanthanee_hanchang@hotmail.com

47

วิทยา ทาวงศ์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0910309663
E-Mail : wittayat@nu.ac.th

48

พงศนาถ ผ่องเจริญ

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055962736
E-Mail : pongsanatp@nu.ac.th

49

จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055-964652
E-Mail : chanchiraw@nu.ac.th

50

ธนสาร ช่างนาวา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055962483
E-Mail : thanasarnc@nu.ac.th

51

สรวิศ สอนสารี

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

-

โทรศัพท์ : 0618299892
E-Mail : -

52

บุญรักษ์ แวนบอเซอร์

นเรศวร

โทรศัพท์ : 0855359022
E-Mail : boonruk_vanborsel@yahoo.com

53

นพลักษณ์ พรหมจรรย์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0892626234
E-Mail : cake3036@gmail.com

54

ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0812539257
E-Mail : katechommanad@gmail.com

55

เบญจมาภรณ์ นาคามดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0819530339
E-Mail : benchamaphorn@hotmail.com

56

ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0819103853
E-Mail : piyanucht@nu.ac.th

57

ผศ.ดร.เตือนจิตร น่วมจิตร

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0875644224
E-Mail : teonchitn@nu.ac.th

58

ปริมประภา ก้อนแก้ว

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956313566
E-Mail : primppk@hotmail.com

59

กู้เกียรติ ก้อนแก้ว

ราชภัฏพิบูลสงคราม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0866785974
E-Mail : Kukietk@gmail.com

60

มะลิ จารึก

นเรศวร

สาธารณสุขศ่าสตร์

โทรศัพท์ : 0848189092
E-Mail : jusmin.nok@gmail.com

61

นางศิริเนตร เรืองหน่าย

รพ.สต.หัวรอ

อำเภอเมืองพิษณุโลก

โทรศัพท์ : 0956387071
E-Mail : Sijii38@hotmail.com

62

พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0963566545
E-Mail : phromphanchan@gmail.com

63

กิ่งแก้ว สำรวยรื่น

ราชภัฎพิบูลสงคราม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0956247749
E-Mail : peerachaya@hotmail.com

64

ปุณิกา นามวงค์สะกุล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4726
E-Mail : poonikha@gmail.com

65

สุปราณี จ้อยรอด

ราชภัฏราชนครินทร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0876186222
E-Mail : duiiduyy@gmail.com

66

อรณีย์ ฤทธิ์สยอง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0612829987
E-Mail : tampouang@gmail.com

67

วราพร เขียวงาม

นเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 0895606161
E-Mail : wara_khuan@hotmail.com

68

ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0865348299
E-Mail : chanyud@gmail.com

69

จิติมา วรรณศรี

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0874541642
E-Mail : jitimaw@nu.ac.th

70

ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0864249354
E-Mail : arphatt@nu.ac.th

71

ยุภาพันธุ์ บรรเทาใจ

นเรศวร

แพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0625989291
E-Mail : Downjone1400@gmail.com

72

สุทธิชาติ เกิดผล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0800300965
E-Mail : sutthichatk@nu.ac.th

73

ธิติมา เพ็ชรคง

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0932628261
E-Mail : maithitima@hotmail.com

74

วิภารัตน์ จอมจันยวง

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0877342910
E-Mail : wiparatj59@nu.ac.th

75

ขัตติยา ล้านแปง

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0837662283
E-Mail : khattiya.tan@gmail.com

76

จินตนา กล่ำเทศ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0895631706
E-Mail : jintanakl@nu.ac.th

77

สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055962433
E-Mail : Skonchaic@nu.ac.th

78

อดิศักดิ์ คงแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0813515855
E-Mail : kangzhiquan25235@hotmail.com

79

นิทัศน์ วิชาสิทธิ์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0869347070
E-Mail : Wichasit.n@gmail.com

80

อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0866818030
E-Mail : aujcharai@nu.ac.th

81

อภิชัย ฤตวิรุฬห์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055964219
E-Mail : apichairit@yahoo.com

82

ศิริพร เดชะศิลารักษ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055964398
E-Mail : dsiriporn@hotmail.com

83

ธนิดา โพธิ์ดี

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897777489
E-Mail : thanida018@hotmail.com

84

นงลักษณ์ ยิ้มตระกูล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3339
E-Mail : nonglakp@nu.ac.th

85

กันตภณ โล่นพันธ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0966693236
E-Mail : kantaphon_engineer@hotmail.com

86

กัลยา บุญหล้า

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0892695437
E-Mail : kanlayab@nu.ac.th

87

ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 055966104
E-Mail : thanitp@nu.ac.th

88

เทอดไทย สารพิชญ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0956375108
E-Mail : therdthai_s@hotmail.com

89

จงรักษ์ อรรถรัฐ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การเเพทย์

โทรศัพท์ : 055964639
E-Mail : rakae19@hotmail.com

90

ทะเนศ วงศ์นาม

นเรศวร

ศึกษาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0815333045
E-Mail : s_tipparat@hotmail.com

91

ชยพล ศรีพันนาม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0818890294
E-Mail : chayaphons@nu.ac.th

92

สิทธิโชค ผูกพันธุ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 055964259
E-Mail : sittichokepo@nu.ac.th

93

เกริกเกียรติ จินดา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4767
E-Mail : Kroekkiatc@nu.ac.th

94

เสาวลักษณ์ รุ่งเรือง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0922710807
E-Mail : saowalak.rr@gmail.com

95

จิรวดี ผลประเสริฐ

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0944424249
E-Mail : jirawadeep@nu.ac.th

96

เกตุชนา บุญฤทธิ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 4207
E-Mail : ketchanab@nu.ac.th

97

เกตุชนา บุญฤทธิ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 4207
E-Mail : ketchanab@nu.ac.th

98

เกตุชนา บุญฤทธิ์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 4207
E-Mail : ketchanab@nu.ac.th

99

ปิยวัฒน์ ปองผดุง

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055962737
E-Mail : piyawatp@nu.ac.th

100

ปรีติยาทร แก้วมณี

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ฯ

โทรศัพท์ : 055962722
E-Mail : preetiyatornk@nu.ac.th

101

จินตนา ว่องวิกย์การ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055964621
E-Mail : jintanaw@nu.ac.th

102

ประภาศรี ศรีประดิษฐ์

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0868375521
E-Mail : praparsris

103

กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0863922914
E-Mail : kannikaa@nu.ac.th

104

รัตนา การุญบุญญานันท์

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0898577873
E-Mail : rattanakar@nu.ac.th

105

ดร.ชนิดา ยาระณะ

นเรศวร

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 085-0407089
E-Mail : chaniday@nu.ac.th

106

ศิริวัฒน์ คูเจริญไพบูลย์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4619
E-Mail : Siriwat49@gmail.com

107

รศ.ดร.นงนุช โอบะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 086 448 2094
E-Mail : ืnongnut@nu.ac.th

108

ดร. รุ่งทิวา บุญประคม

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0992399994
E-Mail : roongtiva11@gmail.com

109

ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร

นเรศวร

พยาบาลศสตร์

โทรศัพท์ : 6790
E-Mail : pinhatai@hotmail.com

110

ธิดารัตน์ คำบุญ

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0910091246
E-Mail : 111thidarat@gmail.com

111

ผศ.ดร. อินทิรา ปากันทะ

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0815460696
E-Mail : intira2515@gmail.com

112

กัญญาณัฏฐ์ สาธกธรณ์ธันย

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0847047373
E-Mail : in_kanyarat@hotmail.com, ghunyanutts@nu.ac.th

113

มหัทธนี ภิญโญ

นเรศวร

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055-962731
E-Mail : mahattaneep@nu.ac.th

114

มณฑาทิพย์ ภูมิวณิชชา

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0918511393
E-Mail : Montatippo@nu.ac.th

115

จันทร์ทิภา จบศรี

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 055966101
E-Mail : jantipaj@nu.ac.th

116

ณปภัส กันติ๊บ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055964652
E-Mail : sirintornka@nu.ac.th

117

ผุสดี แผ่นสุวรรณ์

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055966414
E-Mail : pussadeep@nu.ac.th

118

นันทิยา ดีบุบผา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0850979788
E-Mail : Nunthiyad60@nu.ac.th

119

ธินิกานต์ ทองคำ

นเรศวร

วิทยาศาตร์

โทรศัพท์ : 0882811256
E-Mail : wowohay@hotmail.com

120

ฤดี สกุลรัชตะ สกุลรัชตะ

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0816846641
E-Mail : deerue@hotmail.com

121

วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0821601833
E-Mail : worawitt@nu.ac.th

122

ยุพิน ภูพวก

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0953198118
E-Mail : yupinp@nu.ac.th

123

วัชรินทร เทียนสันต์

นเรศวร

คณะสหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055 966330
E-Mail : w_mamth@hotmail.com

124

อัญชลี สิริกุลขจร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 3427
E-Mail : anchaleesi@nu.ac.th

125

นลัทพร รัตนตรัยวงศ์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 0923298170
E-Mail : r.nalatporn@gmail.com

126

อุศนา มหานิติพงษ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0633898784
E-Mail : usana.mahanitipong@gmail.com

127

หนึ่งฤทัย สุพรม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963468
E-Mail : nungruthais@nu.ac.th

128

อนุสรณ์ แสนสี

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0894380340
E-Mail : Anusonsansi@hotmail.com

129

กมลลักษณ์ อินสำโรง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0801941698
E-Mail : kamonlaki59@email.nu.ac.th

130

งามรยุ งามดอกไม้

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0880118503
E-Mail : Ngamrayu@gmail.com

131

ผศ.ดร. รังสรรค์ เจริญสุข

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0910254858
E-Mail : rangsunc@nu.ac.th

132

ปัญญาพร มงคลพันธุ์

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0897085484
E-Mail : kobmongkolpan@hotmail.com

133

ศรัณย์ มะลิซ้อน

นเรศวร

แพทย์

โทรศัพท์ : 0815941266
E-Mail : smalisorn@gmail.com

134

ศุภกาญจน์ ถนอมศํกดิ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 088-2933058
E-Mail : suphakant61@email.nu.ac.th

135

เสฐียรพงษ์ มูลสถาน

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 082-1674816
E-Mail : Sateanpong.mst@gmail.com

136

จันทิมา ซิมป์สัน

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 2053
E-Mail : jantimaj@nu.ac.th

137

อุไรวรรณ ชัยชนะวิโรจน์

นเรศวร

พยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0805165297
E-Mail : nuukay@yahoo.com

138

วิษณุ สอนยศ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0623090671
E-Mail : witsanu_sy@hotmail.co.th

139

จีราวรรณ เกิดสวัสดิ์มงคล

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0869366193
E-Mail : ืnotion_zone@hotmail.com

140

ฐนิตา บุญสร้างสม

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055-962736
E-Mail : thanitab@nu.ac.th

141

มณฑิรา อินจ่าย

นเรศวร

สังคมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0963536542
E-Mail : mtrij@hotmail.com

142

ศิริเนตร เรืองหน่าย

รพ.สต.หัวรอ

สสอ.เมืองพิษณุโลก

โทรศัพท์ : 0956387071
E-Mail : Sijii38@hotmail.com

143

ชมพูนุท บุญโสภา

นเรศวร

แพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 081-6806321
E-Mail : chompoonoot_pednu@outlook.com

144

อำนาจ เพชรรุ่งนภา

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0878499822
E-Mail : amnatpht@gmail.com

145

ปฏิพัทธ์ สันป่าเป้า

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0946397848
E-Mail : Pathipatnu56@gmail.com

146

Laichheang Yort

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0850021784
E-Mail : y.laichheangy@gmail.com

147

Bore Kong

Naresuan

Allied health science

โทรศัพท์ : 0943839491
E-Mail : bore_kng@yahoo.com

148

Buntheourn Khen

Naresuan

Agriculture

โทรศัพท์ : 0652589567
E-Mail : asunam444@gmail.com

149

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

นเรศวร​

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055966306
E-Mail : prawpuns@hotmail.com​

150

นางสาวสกุลรัตน์ บุญจริง

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0979815505
E-Mail : sakunratboonjing@gmail.com

151

นางสาววิจิตรา ใจวงค์

นเรศวร

เกษตรศาตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0957455654
E-Mail : Por2682@gmail.com

152

น.ส.ณัฐ​ศ​มล​ ชูศรีนวล

นเรศวร

เกษตรศาสตร์​ทรัพยากร​ธรรม​ชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0805152268​
E-Mail : nammimnattha@gmail.com​

153

ภิรนิตย์ ลบลม

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0615021835
E-Mail : piranit_15kung@hotmail.co.th

154

ชินกฤต ศรีวล

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0946357956
E-Mail : chinnakrits61@nu.ac.th

155

พรทิพย์ เอี่ยมละออ

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0616851650
E-Mail : ieamlaoo@hotmail.com

156

พัชร์ชนก อภิวัฒนสิริ

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0831560603
E-Mail : pcn-tarn@hotmail.com

157

Chanrachna NOU

Naresuan

Architecture

โทรศัพท์ : 0619272608
E-Mail : chanrachnanou@gmail.com

158

Marady Phoeun

Naresuan

Education

โทรศัพท์ : 0832762755
E-Mail : mardipmd@gmail.com

159

ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 055962083
E-Mail : thitirats@nu.ac.th

160

Kimheang Ya

Naresuan

Pharmaceutical Science

โทรศัพท์ : 0624186415
E-Mail : ya kimheang.

161

ธาร์มันษ์ ตลับเพชร์สกุล

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0988081399
E-Mail : Taman.talapphetsakun@gmail.com

162

Kimheang Ya

Naresuan

Pharmaceutical Science

โทรศัพท์ : 0624186415
E-Mail : yakimheang@gmail.com

163

ประทีป วรรณิสสร

นเรศวร

แพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0814754642
E-Mail : Prateepw@nu.ac.th

164

วัชนันท์ วงศ์เสนา

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0972964585
E-Mail : Wachananw@nu.ac.th

165

จักรกฤษณ์ ธรรมโชติ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0996871684
E-Mail : jakkrit0801@gmail.com

166

อรรถวิท ไพรผุย

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 09536354862
E-Mail : attawit.pr@hotmail.com

167

โอฬาร อิสริยะพันธุ์

นเรศวร

สหเวชศาตร์

โทรศัพท์ : 0869278165
E-Mail : Olan_a_im@hotmail.com

168

ณัฐชยา ชนแดน

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0882930302
E-Mail : nachoopol@gmail.com

169

นันทิชา สิตานนท์

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0836233666
E-Mail : nuntipure@hotmail.com

170

อุรัสยา แก้วมาลัยทิพย์

นเรศวร

สหเวชศาสตร์​

โทรศัพท์ : 0897045419
E-Mail : auratsayak60@email.nu.ac.th

171

พีรภัทร์ ภาคภูมิกมลเลิศ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0806830077
E-Mail : peraphat_pee@outlook.com

172

วิศรุต งามจันทราทิพย์

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0882827206
E-Mail : arm_smb@hotmail.com

173

เนตรนภิส วรรณิสสร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 055-964630
E-Mail : netnatum@gmail.com

174

อภิชัย รุ่งเรือง

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0847534536
E-Mail : rapichai2002@yahoo.com

175

ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055961833
E-Mail : dumrongsakp@yahoo.com

176

ชญานินท์ ประทุมสูตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาธารณสุขศาสตร์

โทรศัพท์ : 055967388
E-Mail : chayanin@nu.ac.th

177

จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

นเรศวร

แพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0815340463
E-Mail : drjaruwat@yahoo.com

178

พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0815340570
E-Mail : pornnarint@nu.ac.th

179

บุษบา บุญเซ่ง

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0951169763
E-Mail : bussabab@nu.ac.th

180

เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ

กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2พิษณุโลก

โทรศัพท์ : 0814853438
E-Mail : dpc9phs@yahoo.com

181

สายศิริ มีระเสน

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0898559551
E-Mail : saisirim@gmail.com

182

ผศ.ดร.ปราณี นางงาม

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 055963322, 0897435204
E-Mail : praneepa@nu.ac.th

183

กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0979563592
E-Mail : fineart_999@hotmail.com

184

เรืองรอง ณ.เมืองยอง

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0869395642
E-Mail : sd_lovelove@hotmail.com

185

ฐิติกาญจน์ แสงแก้ว

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0993372720
E-Mail : titikansangkeaw@gmail.com

186

วิลาสินี อินญาวิเลิศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 0941391468
E-Mail : wilasineei@nu.ac.th

187

พรพรรณ หงส์ศรีพันธ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0918420069
E-Mail : kun_pronpan@hotmail.co.th

188

จักรกฤษณ์ จันทร

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0617983993
E-Mail : aimmiehaha@gmail.com

189

ชนิกานต์ ไชยนันท์

นเรศวร

สถาปัตยกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0858644525
E-Mail : charniichainan@gmail.com

190

อุกฤต สมัครสมาน

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ : 055962754
E-Mail : ukrits@nu.ac.th

191

วรรณพร อุเอโนะ

นเรศวร

เกษตรฯ

โทรศัพท์ : 055-962-742
E-Mail : wannapornk@nu.ac.th

192

วิจิตร คริเสถียร

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 085-1980557
E-Mail : Jeabkit@gmail.com

193

จันทรา จันทราภิรมย์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0643537791
E-Mail : pjantrapirom@gmail.com

194

อรระวี คงสมบัติ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4654
E-Mail : onraweek@nu.ac.th

195

ศิรัตน์ สนชัย

นเรศวร

บริหารธุรกิจฯ

โทรศัพท์ : 0815321169
E-Mail : sirats@nu.ac.th

196

ณัฐกานต์วดี คำภิระแปง

นเรศวร

เภสัชณ

โทรศัพท์ : 0845033002
E-Mail : khumpirapangpearl@gmail.com

197

ชวนพิศ เทียมทัน

นเรศวร

มนุษยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0831559006
E-Mail : Chuanpit.th@hotmail.com

198

วสวัตติ์ อินทรานุสรณ์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0910403561
E-Mail : Wasawat21@gmail.com

199

นายแดนชัย เครื่องเงิน

นเรศวร

เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0815952908
E-Mail : danchai.kpru@gmail.com

200

ปารวี มุสิกรัตน์

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0954292706
E-Mail : pornpimon.mus@gmail.com

201

ฉัตรสุดา ศรีบุรี

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0858882395
E-Mail : Chitchat.praew@gmail.com

202

กิ่งกานต์ อภิวัฒนสุเมธ

นเรศวร

สหเวชศาสตร์

โทรศัพท์ : 0876607921
E-Mail : kingkarna@nu.ac.th

203

อุดมลักษณ์ เหลืองทองคำ

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0857345765
E-Mail : Undelete_nahm@hotmail.com

204

อัญจรีย์ อินจันทร์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0897039930
E-Mail : anjaree.in@gmail.com

205

อุษณา จัตุรงค์

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0805064927
E-Mail : Chatturong.u@gmail.com

206

กฤติน เพ็งสกุล

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 0831829008
E-Mail : jomephengsakun@gmail.com

207

ศิริวรรณ วิชัย

นเรศวร

วิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ : 4611
E-Mail : siriwanwichai@nu.ac.th

208

ผศ.ดร.วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0897021936
E-Mail : ning_wowawan@yahoo.com

209

นพคุณ คำศรี

นเรศวร

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0882823290
E-Mail : milkbasisset@gmail.com

210

สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 055966066
E-Mail : suwimonj@nu.ac.th

211

กรชนก วยัคฆานนท์

นเรศวร

ทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์ : 0943364994
E-Mail : wkornchanok@hotmail.com

212

ผศ.ดร.อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะพยาบาลศาสตร์

โทรศัพท์ : 0884199929
E-Mail : auhuma@hotmail.com

213

พัทธมน แสงอินทร์

วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ : 0866111429
E-Mail : pattamons@nu.ac.th

214

ศรัญญา ทองคำน้อย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0620406152
E-Mail : ice.s.ranya@hotmail.com

215

นางสาวกุสุมา รินทะไชย

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0613361637
E-Mail : kusumarintachai@gmail.com

216

ธีรพล สุขสำราญ

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0806219091
E-Mail : theerapons61@email.nu.ac.th

217

วิณิตา ขำอินทร์

มหาวทยาลัยนเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0968908928
E-Mail : V.khumin@gmail.com

218

ปรัณชยา พึ่งทิม

นเรศวร

วิศวกรรมศาสตร์

โทรศัพท์ : 0863817974
E-Mail : Praruncha.pe@gmail.com

219

สุดาพร วงค์วาร

นเรศวร

เภสัชศาสตร์

โทรศัพท์ : 055961863
E-Mail : sudaporn.wongwan@yahoo.com

220

กัญญาพัชร มีรอด

นเรศวร

เกษตร

โทรศัพท์ : 0824011846
E-Mail : lugnam03@gmail.com

221

3 3

3

3

โทรศัพท์ : 3
E-Mail : 3