กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนหมายเหตุ.

 • นักวิจัยส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

ประกาศ / ปฏิทินการขอรับทุนเผยแพร่ผลงานวิจัย / Flow chart

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 1. บันทึกข้อความนำส่งแบบฟอร์ม (พิมพ์ออกจากระบบ) จำนวน 1 ชุด

 • 2. แบบฟอร์มสมัครขอรับทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากมหาวิทยาลัย (พิมพ์ออกจากระบบ) จำนวน 1 ชุด

 • 3. สำเนาบันทึกข้อความอนุมัติเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด

 • 4. สำเนาฏีกาเบิกจ่ายและสำเนารายงานการเดินทางพร้อมหลักฐาน จำนวน 1 ชุด

 • 5. สำเนารายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จำนวน 1 ชุด

หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

 • 1. มหาวิทยาลัยจะให้ทุนสนับสนุน ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หลังจากที่นักวิจัยเดินทางไปปฏิบัติราชการกลับมาแล้วเท่านั้น

 • 2. คุณสมบัติของผู้รับทุนเป็นไปตามประกาศฯ

 • 3. เป็นความรู้ใหม่ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอน

 • 4. เป็นนวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์กับประชาชน

 • 5. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of science