กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนหมายเหตุ

 • นักวิจัยส่งบันทึกคำร้องและเอกสารแนบมายังกองบริหารกำรวิจัยล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ

ระเบียบประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีขอรับการสนับสนุน 100%

 • 1. แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไป นำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ชุด

 • 2. จดหมายตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation 1 ชุด

 • 3. กำหนดการ รายละเอียดการประชุมวิชาการ 1 ชุด

 • 4. Reprint บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ จดหมายตอบรับ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตีพิมพ์ลงวารสารวิขาการระดับนานาชาติ 1 ชุด

 • 5. สำเนาบันทึกอนุมัติให้เบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคืนเข้าเป็นเงินรายได้คณะ (Refund) จากการไปนำเสนอครั้งก่อนหน้า 1 ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรณีขอรับการสนับสนุน 50:50

 • 1. แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ชุด

 • 2. จดหมายตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation 1 ชุด

 • 3. กำหนดการ รายละเอียดการประชุมวิชาการ 1 ชุด

 • 4. Full Paper Manuscript (ที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์) หรือ Abstract 1 ชุด

 • 5. สำเนาบันทึกอนุมัติให้เบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคืนเข้าเป็นเงินรายได้คณะ (Refund) จากการไปนำเสนอครั้งก่อนหน้า 1 ชุด