กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุน (Refund)ระเบียบประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยคืนเข้าเป็นเงินรายได้คณะ (Refund)

  • 1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย คืนเข้าเป็นเงินรายได้คณะ (Refund) 1 ชุด

  • 2. Reprint บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ จดหมายตอบรับ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ตีพิมพ์ลงวารสารวิขาการระดับนานาชาติ 1 ชุด

  • 3. สำเนาบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ 1 ชุด

  • 4. สำเนาสำเนาฎีกาที่เบิกจ่ายจากต้นสังกัด 1 ชุด