กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หมายเหตุ.
 • 1. นักวิจัยส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

 • 2. นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้องที่ส่งไป โดยการ Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย

รายละเอียดของขั้นตอน

 • กรอกคำร้องขอรับทุนสนับสนุน ในระบบบริหารโครงการวิจัย

  1.โหลดแบบฟอร์ม บันทึกคำขอรับรางวัล จากระบบ
  2.ใบสำคัญรับเงิน

 • แนบเอกสาร

  1. สำเนาบทความ (reprint) ที่มีชื่อวารสาร เลข issue วันเดือนปีที่ตีพิมพ์ เลขหน้าครบถ้วน (กรณีที่เป็น Open Access journal ที่มีการ publish online แล้ว กรุณาระบุเลข DOI และส่งสำเนาบทความที่ระบุวันเดือนปีที่ บทความนั้น Available online หรือ First publish ด้วย จำนวน 1 ชุด
  2. กรณีขอรับค่าตีพิมพ์ (Page charge) ให้ส่งหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์จากวารสารที่ระบุ วันเดือนปี หรือ issue ที่จะลงตีพิมพ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาค่า Quartile ที่พิมพ์จากฐานข้อมูล ณ วันที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accepted) จากวารสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  4. กรณีขอรับค่าตีพิมพ์ (Page charge) ให้ส่งสำเนาใบ invoice และหลักฐานการจ่ายเงิน (ระบุจำนวนเงินโอนที่เป็นสกุลไทยตรงกับจำนวนเงินค่าตีพิมพ์สกุลเงินต่างชาติใน invoice) หรือใบเสร็จรับเงินจากวารสาร ทั้งนี้ชื่อผู้ขอรับค่าตีพิมพ์ต้องตรงกับชื่อผู้จ่ายเงินค่าตีพิมพ์ในหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

ระเบียบประกาศ/ ขั้นตอนการใช้ระบบ

ประกอบด้วยเอกสาร

 • 1. ระเบียบประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 2. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (6 ส.ค.56)

 • 3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 • 4. แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • 5. แนวปฏิบัติการขอรับทุน(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)