กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการตีพิมพ์รายละเอียดของขั้นตอน

 • เอกสารที่ 1-2 ที่นักวิจัยต้องพิมพ์ออกจากระบบ ประกอบด้วย

  1.บันทึกขออนุมัติเบิกเงินรางวัล จำนวน 1 ชุด
  - นักวิจัยต้องระบุหน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์/เลขที่ ศธ./วันที่ เดือน พ.ศ.ที่ขอรับรางวัลพร้อมทั้งเซ็นชื่อในเอกสาร
  2.ใบสำคัญรับเงิน (ลงนามผู้รับเงินด้วย) จำนวน 1 ชุด

 • เอกสารที่ 3-4 นักวิจัยต้องแนบและส่งมาพร้อมข้อ (1) ประกอบด้วย

  3. สำเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ( Reprint) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด กรณีจะขอรับค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ก่อนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ส่งสำเนาหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ที่ระบุปีที่ตีพิมพ์ ฉบับ/ เล่มที่ตีพิมพ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  4. แนบสำเนาหลักฐานค่า Impact Factor หรือค่า Quartile พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  6. กรณีขอรับค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ให้จัดส่งสำเนาใบ Invoice และสำเนาหลักฐานจ่ายเงินค่าตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :
- นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้อง ได้โดย Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย
- หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิตรี มีแม่นวิทย์ โทรศัพท์ 8641

ระเบียบประกาศ/ ขั้นตอนการใช้ระบบ

ประกอบด้วยเอกสาร

 • 1. ระเบียบประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 2. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (6 ส.ค.56)

 • 3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 • 4. แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • 5. แนวปฏิบัติการขอรับทุน(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)