กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หลักเกณฑ์การคัดเลือก รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

1. บุคคลที่มีสิทธิขอรับรางวัล
 • 1.1 เป็นบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเว้นรางวัลไชยานุภาพ

 • 1.2 นักวิจัยประเภทบุคคล ต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรกในวารสารตีพิมพ์ (First Author) หรือเป็นผู้จัดทำต้นฉบับ (Corresponding Author) หรือเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย

2. การเสนอชื่อรับรางวัล
 • 2.1 นักวิจัยเสนอชื่อได้โดยตรง

 • 2.2 คณะต้นสังกัดเสนอชื่อ

3. ลักษณะผลงานวิจัยที่มีสิทธิขอรับรางวัล
 • 3.1 เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในวารสารที่มีค่า Impact factor ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Journal Citation Report (JCR)

 • 3.2 เป็นผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ทั้งนี้ผลงานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือ ไม่เป็นผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอจบการศึกษา และไม่เคยเป็นผลงานที่ถูกพิจารณาเพื่อรับรางวัลตามประกาศนี้

4. ประเภทของรางวัล
 • 4.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (NU Outstanding Researcher in Basic Research)

 • 4.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research)

 • 4.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)

 • 4.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน (NU Outstanding Research Team)

 • 4.5 รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ

(* หมายเหตุ รางวัลนี้มาจากการเสนอชื่อตนเอง คณะต้นสังกัดเสนอชื่อ ซึ่งเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้)


5. รางวัล

ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแต่ละประเภทจะได้รับ เข็มที่ระลึก เกียรติบัตรและเงินรางวัลๆ ดังนี้

 • 5.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (NU Outstanding Researcher in Basic Research) รางวัลละ 50,000 บาท

 • 5.2 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research) รางวัลละ 50,000 บาท

 • 5.3 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (NU Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research) รางวัลละ 50,000 บาท

 • 5.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน (NU Outstanding Research Team) รางวัลละ 100,000 บาท

 • 5.5 รางวัลไชยานุภาพ (Chaiyanupap Researcher Award) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาติ รางวัลละ 200,000 บาท

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น
6.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน
 • 6.1.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

 • 6.1.2 คะแนนพื้นฐานเชิงวิชาการ 80 คะแนน ดังนี้
  1) นำเสนอในประเทศ/นำเสนอต่างประเทศ
  2) ตีพิมพ์ในประเทศ/ตีพิมพ์ต่างประเทศ

 • 6.1.3 คะแนนคุณค่าผลงาน 20 คะแนน

6.2 นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี
 • 6.2.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

 • 6.2.2 คะแนนพื้นฐานเชิงวิชาการ 50 คะแนน ดังนี้
  1) นำเสนอในประเทศ/นำเสนอต่างประเทศ
  2) IP (Filing/Patent granted) /ตีพิมพ์ในประเทศ/ตีพิมพ์ต่างประเทศ

 • 6.2.3 คะแนนการประยุกต์ 50 คะแนน ดังนี้
  1) Prototype (ต้นแบบ)
  2) Innovation (Idea, Process)
  3) การใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ
  4) ศักยภาพในการนำไปใช้

6.3 นักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
 • 6.3.1 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

 • 6.3.2 คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
  1) การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ 20 คะแนน
  2) ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 40 คะแนน
  3) องค์ความรู้ 20 คะแนน
  4) การมีส่วนร่วมของชุมชน 20 คะแนน

6.4 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทสร้างคณะวิจัยระหว่างสถาบัน
 • 6.4.1 เป็นผลงานที่ทำร่วมระหว่างสถาบัน โดยอาจเป็นผลงานเชิงวิชาการพื้นฐาน หรือผลงานเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์หรือสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง เพื่อส่งแบบฟอร์มตามข้อที่เลือก )

 • 6.4.2 นับผลงานตามปีปฏิทิน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

 • 6.4.3 ผู้สมัครต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยทุกคนให้เสนอขอรับรางวัล

7. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ให้มีการคัดเลือก 2 ขั้นตอน คือ

 • 7.1 ตรวจสอบหลักฐานโดยกองบริหารการวิจัย

 • 7.2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก

8. การพิจารณาตัดสิน
 • 8.1 มหาวิทยาลัยอาจไม่มีการให้รางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งประจำปีนั้นได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลงานดีเด่นที่ สมควรจะได้รับรางวัลประเภทนั้นๆ

 • 8.2 การวินิจฉัยและคำตัดสินของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นที่สิ้นสุด