กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการขออนุสิทธิบัตรรายละเอียดของขั้นตอน

 • กรอกคำร้องขอรับทุนสนับสนุน ในระบบบริหารโครงการวิจัย

  1.โหลดแบบฟอร์ม บันทึกคำขอรับรางวัล จากระบบ
  2.ใบสำคัญรับเงิน

 • แนบเอกสาร

  1.สำเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ กรณีที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์ให้ส่งเป็นจดหมายตอบรับการตีพิมพ์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด
  2.แนบสำเนาหลักฐานค่า Impact Factor หรือค่า Quartile พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  3.กรณีขอรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ (Page Charge) ให้จัดส่งส าเนาใบ Invoice และสำเนาหลักฐานจ่ายเงินค่าตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด
  4.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องจำนวน 1 ชุด

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

  ยื่นเอกสารทั้งหมดไปยังผู้ประสานงานวิจัยคณะ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 • เสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม

  หากเป็นคำร้องขอทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ให้ส่งไปยังหอสมุด นอกนั้นให้ส่งมายังกองบริหารการิวิจัย

หมายเหตุ : นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้องที่ส่งไป โดย Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย

ระเบียบประกาศ

ประกอบด้วยเอกสาร

 • 1. ระเบียบประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • 2. หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (6 ส.ค.56)

 • 3. หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 • 4. แนวปฏิบัติการขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 • 5. แนวปฏิบัติการขอรับทุน(สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)