กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

แนวปฏิบัติการขอทุนสนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรหมายเหตุ.

 • 1. นักวิจัยส่งบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

 • 2. นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของคำร้องที่ส่งไป โดยการ Login เข้าระบบบริหารโครงการวิจัย

รายละเอียดของขั้นตอน

 • กรอกคำร้องขอรับทุนสนับสนุน ในระบบบริหารโครงการวิจัย

  1.โหลดแบบฟอร์ม บันทึกคำขอรับรางวัล จากระบบ
  2.ใบสำคัญรับเงิน

 • แนบเอกสาร

  1. สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ สิทธิบัตรการออกแบบ หรืออนุสิทธิบัตร จำนวน 1 ชุด
  2. รายละเอียดการประดิษฐ์หรือคำพรรณาแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด
  3. หนังสือรับรองสัดส่วนการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์ ผลงานลงนามดดยผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรรค์ผลงานทุกคน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

  ยื่นเอกสารทั้งหมดไปยังผู้ประสานงานวิจัยคณะ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 • เสนอผู้บริหารเพื่อลงนาม

  หากเป็นคำร้องขอทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ให้ส่งไปยังหอสมุด นอกนั้นให้ส่งมายังกองการวิจัยและนวัตกรรม

ประกาศ / ปฏิทินการยื่นเสนอขอรับเงินรางวัล / Flow chart