กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI

โปรดคลิกที่โลโก้ เพื่อแสดงรายชื่อวารสารScopus, the largest abstract and citation database of peer-reviewed literature
Web of Knowledge (formerly known as ISI Web of Knowledge) is an academic citation indexing and search service
Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย