กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณารับรองคำจำกัดความ/คำอักษรย่อ

  • NUIBC = คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresaun University Institutional Biosafety Committee)

  • TBC = คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Technical Biosafety Committee)

  • PI = หัวหน้าโครงการวิจัย (Principle Investigator)

  • BSL = Biosafety Level