งานวิจัยประเภทที่ 1

เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1 หรือ Biosafety Level 2) แล้วแต่กรณี

 • 1. การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 • 2. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 3. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้รับอนุญาตไว้ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 4.งานวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้

หากหัวหน้าโครงการพิจาณาเห็นว่างานวิจัยที่ทำเข้าข่ายงานวิจัยประเภทที่ 1 ให้กรอกแบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย (NUIBC 01-1 และNUIBC 01-2) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยโดยละเอียด

งานวิจัยประเภทที่ 2

เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1 หรือ Biosafety Level 2) แล้วแต่กรณี

 • 1. การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 • 2. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 3. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้รับอนุญาตไว้ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 4.งานวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้

หากหัวหน้าโครงการพิจาณาเห็นว่างานวิจัยที่ทำเข้าข่ายงานวิจัยประเภทที่ 1 ให้กรอกแบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย (NUIBC 01-1 และNUIBC 01-2) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยโดยละเอียด

งานวิจัยประเภทที่ 3

เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1 หรือ Biosafety Level 2) แล้วแต่กรณี

 • 1. การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 • 2. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 3. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้รับอนุญาตไว้ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 4.งานวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้

หากหัวหน้าโครงการพิจาณาเห็นว่างานวิจัยที่ทำเข้าข่ายงานวิจัยประเภทที่ 1 ให้กรอกแบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย (NUIBC 01-1 และNUIBC 01-2) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยโดยละเอียด

งานวิจัยประเภทที่ 4

เป็นงานวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใช้การควบคุมระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ BSL1 (Biosafety Level 1 หรือ Biosafety Level 2) แล้วแต่กรณี

 • 1. การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

 • 2. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 3. งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้รับอนุญาตไว้ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1

 • 4.งานวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้

หากหัวหน้าโครงการพิจาณาเห็นว่างานวิจัยที่ทำเข้าข่ายงานวิจัยประเภทที่ 1 ให้กรอกแบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองด้านความปลอดภัยของโครงการวิจัย (NUIBC 01-1 และNUIBC 01-2) พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้และขั้นตอนการดำเนินการวิจัยโดยละเอียด