กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขั้นตอนการขอรับทุน

 • 1. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

 • 2. กรอกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยลงระบบบริหารโครงการวิจัย

 • 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา ดังนี้
  3.1 บันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย (โดยระบุความสอดคล้องกับการพิจารณาเพียงข้อเดียว ตามแนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณรายได้ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
  *** หากขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โปรดแนบเอกสารข้อมูลรายละเอียดทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน และดำเนินโครงการวิจัยย้อยหลัง 3 ปี ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกขอส่งข้อเสนอการวิจัย ***
  3.2 แบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (Nu.01)
  3.3 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด (Nu.02)
  3.4 สำเนาใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัย หรือ บันทึกข้อความแจ้งหมายเลขโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) (หากดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวในจริยธรรมการวิจัย)
  3.5 Check list for proposal จำนวน 1 ชุด

 • 4. ดำเนิกการเสนอเอกสารทั้งหมดผ่านคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประจำคณะ โดยผ่านทาง ผู้ประสานงานวิจัยประจำคณะ

 • 5. ส่งเอกสารทั้งหมดมายังกองบริหารการวิจัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบการพิจารณา (ทั้งนี้ สำหรับนักวิจัย หรือผู้ประสานงานวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละรอบการพิจารณา กองบริหารการวิจัยจะดำเนินการนำข้อเสนอโครงการวิจัยของท่านไปพิจารณาในรอบถัดไป)

เอกสารประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ระเบียบ ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง