กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขั้นตอนการขอรับทุน งบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)

ระเบียบประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ภาคผนวก


คู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ NRMS

เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)

สำหรับนักวิจัย

โครงการ

รายละเอียดเอกสาร
จัดส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ไปยังผู้ประสานงานวิจัยคณะ แต่ละชุดประกอบด้วย

การกรอกข้อมูลในระบบ NRMS

การกรอกข้อมูลในระบบบริหารโครงการวิจัย

โครงการวิจัย

โครงการลักษณะบูรณาการ
(ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)

ชุด

1.แบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ ว. -1 ช )
2.แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว. -1 ด) ของทุกโครงการย่อย
3.เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (แบบ ต-1ช/ด)

1.แบบเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย
.เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.ลงทะเบียนนักวิจัย
2.กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในแบบ ว.-1ช และแบบ ว-1ด ในระบบ NRMS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี พร้อมพิมพ์เอกสารข้อเสนอจากระบบ NRMS จำนวน 4 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยเพื่อจัดส่งไปยัง วช

1.Update ประวัติ
2.กรอกข้อมูลข้อเสนอในระบบ ภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี

เดี่ยว

1. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว. -1 ด) ของทุกโครงการย่อย
2. เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (แบบ ต-1ช/ด)

 

1.ลงทะเบียนนักวิจัย
2.กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในแบบ ว.-1ด ในระบบ NRMS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี พร้อมพิมพ์เอกสารข้อเสนอจากระบบ NRMSจำนวน 4 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยเพื่อจัดส่งไปยัง วช

 

สำหรับผู้ประสานงานวิจัยคณะ

ประเภทโครงการ รายละเอียดเอกสาร การกรอกข้อมูล
ระบบ NRMS
การกรอกข้อมูล
ระบบบริหารโครงการวิจัย

โครงการชุด

และเดี่ยว

1.บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัยจำนวน 1 ฉบับ (คลิก)
2.เอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการวิจัยของนักวิจัยภายในคณะทั้งหมด(ใส่ซองรายโครงการ)
3.แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณพิจารณาข้อเสนอการวิจัยรายโครงการ (คลิก) จำนวน 1 ชุด
4. แบบชี้แจงการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ NU.03)

1.ตรวจสอบและยืนยันการกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย ของนักวิจัย ในระบบ NRMS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
2.บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ฉบับ


พบปัญหาการใช้งาน NRMS
- นายธนากร(8614)

ตรวจสอบและยืนยันการกรอกข้อมูล ภายใน 9 ส.ค .ของทุกปี

หมายเหตุ : นักวิจัยและผู้ประสานงานคณะสามารถตรวจสอบสถานะการส่งข้อเสนอโครงการ โดย Login เข้า ระบบบริหารโครงการวิจัย


พบปัญหาการใช้งานระบบบริหารโครงการ
ยุทธนา(8643)