กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

 คณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัย พ.ศ.2558
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย พ.ศ.2558
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำกองบริหารการวิจัย พ.ศ.2557
คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพกองบริหารการวิจัย พ.ศ.2557