กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562

ผู้เขียนข่าว ยุทธนา สงนรินทร์

ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2562

เปิดอ่าน 206 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. มาตรการควบคุมบุหรี่ผิดกฏหมาย
3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอริกส์
4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

รายละเอียด:


เอกสารแนบ : คลิก