กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รอบ

ผู้เขียนข่าว สุภัชญา เครือออน

ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 1161 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

               ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 

              ในการนี้ หากนักวิจัยท่านใด มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยฯ ขอให้ท่านดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 10 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบของ CD 1 แผ่น และบันทึกการนำเสนอรายละเอียดของโครงการในรูปแบบวีดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 ชุด โดยมีกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
             -รอบที่ 1 ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
             -รอบที่ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
             โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมการวิจัยรวบรวมข้อเสนอโครงการและขอความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนด และขอความร่วมมือจากนักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการก่อนวันปิดรับ 10 วันทำการ มายังกองส่งเสริมการวิจัย อาคารเอกทศรถ ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ธิราลักษณ์ จันทร์ดี 8614 

ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก
ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์ม ได้ที่ คลิก