กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562

ผู้เขียนข่าว วัฒนา หมึกสม

ปิดรับข้อเสนอ : 16 กรกฏาคม 2561

เปิดอ่าน 766 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.รายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ข้อ ดังนี้
1) มีความร่วมมือของ ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
2) เป็นการวิจัยที่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ได้แก่
2.1) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
2.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.3) การวิจัยเชิงนโยบาย
3) มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย
และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์
ของภาคเอกชนได้จริง

รายละเอียด:

เอกสารขอประกอบการขอยื่นข้อเสรอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2561


1.รายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ข้อ ดังนี้
 1) มีความร่วมมือของ ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
 2) เป็นการวิจัยที่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ได้แก่
 2.1) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
 2.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2.3) การวิจัยเชิงนโยบาย
 3) มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย
     และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์
     ของภาคเอกชนได้จริง