เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้เขียนข่าว พิกุล โตเอี่ยม

ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560

เปิดอ่าน 575 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต(Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
2.ภาคอุตสาหกรรมแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย
3.ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดังนี้
3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

(1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
(2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
(4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
3.2กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต (new S-curve)
(6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
(7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(9) อุตสาหกรรมดิจิตอล
(10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
4. คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและนักวิจัยของภาคอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
5. ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันออุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70 : 30 คือ สกอ.จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการและภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการ โดยจะสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 สกอ.จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
1) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (กำนหดให้ incash ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณทั้งโครงการ (กำหนดให้ incash ร้อยละ 25 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท(หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000 บาท)

รายละเอียด:

สามารถสอบภามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา สงนรินทร์ หรือนางสาวปริศนา จันดาหาร โทรศัพท์ 055-968614 


กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารแนบ : คลิก