ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

ผู้เขียนข่าว พิกุล โตเอี่ยม

ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560

เปิดอ่าน 1127 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
2.เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบ ที่ สกอ.กำหนด 6 ด้าน
1)ด้านเกษตรกรรม (การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ)
2)ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กำหนดมาตรฐานหรือมาตราการป้องกัน/ลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ)
3)ด้านวิสาหกิจชุมชน (การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
4)ด้านการท่องเที่ยว (การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ)
5)ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (พลังงานทอแทน สังคมสีเขียว ฯลฯ)
6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ)
3.นักวิจัยสามารถเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และ/หรือโครงการวิจัยแบบชุด โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ
4.แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)
5.มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย 10 เดือน

รายละเอียด:

รายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการ

1. ส่งข้อเสนอโครงการ ไฟล์ word และ ไฟล์ pdf ทางอีเมลล์มาที่ lowernorth.research@gmail.com ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.
2. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการตัวจริงพร้อมหนังสือปะหน้าผ่านคณะต้นสังกัด โดยผ่านผู้ประสานงานวิจัยคณะ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา สงนรินทร์ หรือนางสาววานิชญา บุตรมางกูล โทรศัพท์ 055-968614 
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร


เอกสารแนบ : คลิก