ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านสังคม ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ผู้เขียนข่าว ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560

เปิดอ่าน 413 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.Healthy and Productive Aging
2.คนไทย 4.0 & เยาวชนไทย 4.0
3.Healthcare Service and Devices
4.Water Management Systems
5.Regional and Provincial Development (Province 4.0)

รายละเอียด:

 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม เป็นโปรแกรมสำคัญเร่งด่วนสร้างผลกระทบทางสังคมสูง ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ


ลักษณะสำคัญของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาน (Spearhead) ด้านสังคม
1. เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ หรือเป็นแนวนโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
2. เป็นการวิจัยแบบสหสาขา หรือการวิจัยแบบเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
3. ผลงานวิจัยมีเป้าหมายและผลกระทบที่ชัดเจน มีกลไกการ มาตรการ แรงผลักดัน แรงจูงใจ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ หรือสร้างความมั่นคงในด้านต่างๆ ให้กับประเทศ
3. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านนโยบายการบริหารประเทศ บริหารองค์กร และสังคม ชุมชน
4. แผนงานที่สามารถสร้างความมั่นคงของสังคมชุมชน หรือการส่งเสริมพัฒนาชุมชนเพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/สุขภาพ/การศึกษา
5. เมื่อสิ้นสุดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) จะต้องเกิดผลงานที่ได้รับยอมรับและถูกนำไปใช้ขบเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
6. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย การร่วมวิจัย รวมถึงการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ขนาดของโปรแกรม
กรณีของเป็นโปรแกรมต่อเนื่องด้องแสดงรายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัด รายปีที่ชัดเจน และสามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 ปี (ไม่เกิน ปี 2564) มูลค่าโปรแกรมระหว่าง 50 - 300 ล้านบาทตลอดทั้งแผนบูรณาการ


เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอ
สามารถส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านทาง E-mail : dra_2@nu.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อที่ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งผ่านไปยังแหล่งทุนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณยุทธนา สงนนรินทร์ โทร. 8614

เอกสารแนบ : คลิก