ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ผู้เขียนข่าว ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560

เปิดอ่าน 673 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
2.เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
3.ระบบโลจิสติกส์

รายละเอียด:

 โปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ คือ โปรแกรม/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ลักษณะสำคัญของโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ
1. ความเป็นไปได้ทางการตลาด
2. ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การผลิตและมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3. มีผู้ประกอบการที่พร้อมจะลงทุนให้เกิดการผลิตและจำหน่าย
4. งานที่จะดำเนินการจะต้องอยู่ใน Technology Readiness Level ขั้นต่ำที่ Level 5
5. เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม Spearhead จะต้องเกิดผลงานที่พร้อมใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
6. หน่วยงานร่วมดำเนินการประกอบด้วยเอกชนอย่างน้อย 1 รายและหน่วยงานวิจัยที่สามารถรับงบประมาณจากภาครัฐได้อย่างน้อย 1 หน่วยงาน มีรายละเอียดงบประมาณที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลรายปี การบริหารจัดการโปรแกรม ข้อตกลงเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับภาคเอกชน ผลงานและการตรวจรับ

ขนาดของโปรแกรม
มูลค่าโปรแกรมขั้นต่ำ 100 ล้านบาทตลอดทั้งโปรแกรม โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินโปรแกรม 1-3 ปี ถ้าจำเป็นสามารถขยายเป็น 5 ปี ได้

เอกสารประกอบ
3. Potential Project from RUN (Research University Network)

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอ
 สามารถส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านทาง E-mail : dra_2@nu.ac.th ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อที่ทาง มหาวิทยาลัยนเรศวรจะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอโครงการส่งผ่านไปยังแหล่งทุนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณยุทธนา สงนนรินทร์ โทร. 8614

เอกสารแนบ : คลิก