(ประกาศเพิ่มเติม) คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ใหม่)

ผู้เขียนข่าว ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

ปิดรับข้อเสนอ : 9 2560

เปิดอ่าน 6597 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด:

(ประกาศเพิ่มเติม) เอกสารประกอบการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ใหม่)


เอกสารประกอบการขอรับทุน (ใหม่)
1. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) สำหรับเป้าหมายที่ 1-3  ( Download)
2. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) สำหรับเป้าหมายที่ 4 (Download )
3. แบบเสนอชุดโครงหารวิจัย (Research Program) (Download)
4. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Research Standard) (Download)
6. Program Based 62 (Download)

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน Template (เป้าหมายที่ 1-3)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสามารถ Download เอกสารได้ที่ => http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127

 


(ประกาศเพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ภายในเวลา 16.30 น.


ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัยมีภารกิจในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ในการนี้ กองบริหารการวิจัยขอประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมข้อเสนอการวิจัยของผู้ประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัย ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. ปฏิทินดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอการวิจัย (เอกสารแนบ 1
 2. รายละเอียดเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการวิจัย (เอกสารแนบ 2
 3. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (เอกสารแนบ 3
 4. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัย (เอกสารแนบ 4
 5. คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอการวิจัย (เอกสารแนบ 5)
เอกสารประกอบการขอรับทุน
 1. บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัย (Download
 2. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Download
 3. ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร (Download)
ทั้งนี้ รายละเอียดการเขียนข้อเสนอโครงการ และยุทธศาสตร์การวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) ตายนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด รวมทั้งวิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ที่มีความชัดเจน ทางกองบริหารการวิจัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์แก่นักวิจัยทราบในภายหลัง
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา สงนรินทร์ หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน โทร. 8614 และ นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ งานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน โทร. 8639