ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561"

ผู้เขียนข่าว ธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ

ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2560

เปิดอ่าน 798 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
2.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
3.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
4.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

รายละเอียด:

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการความรู้ก่อนการนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและนำสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561


กรอบการวิจัย
1.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
2.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
3.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
4.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

ดาวโหลดเอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอการวิจัยได้ที่

กำหนดวันจัดส่งข้อเสนอโครงการ
- การจัดส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.
- การจัดส่งทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ: หากเอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดไม่ครบตามเงื่อนไขและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ


สำหรับนักวิจัย, อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ ที่มีความประสงค์ในการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อที่จะมอบให้กองบริการการวิจัยดำเนินการ
1. ออกหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. เสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อให้ผู้บริการหน่วยงานลงนาม
โปรดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.
1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนาม และออกหนังสือนำส่ง (คลิ๊ก)
2. ข้อเสนอการวิจัย

สำหรับนักวิจัย, อาจารย์ หรือบุคลากรที่สนใจ ที่มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสารไปยังแหล่งทุน โปรดจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ทางแหล่งทุนกำหนด และจัดส่งมายังกองบริหารการวิจัยภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หากเลยระยะเวลาที่กำหนด กองบริหารการวิจัยจะขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารด้วยตนเอง

เอกสารแนบ : คลิก