โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

ผู้เขียนข่าว เพ็ญพร ประไพพิณ

ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2560

เปิดอ่าน 267 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

สนับสนุนโครงการร่วมระหว่างนักวิจัยไทย และนักวิจัยจากประเทศอังกฤษ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases

รายละเอียด:

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://www.trf.or.th/NewtonFund