รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

ผู้เขียนข่าว เพ็ญพร ประไพพิณ

ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2560

เปิดอ่าน 672 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

1. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค
2. พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม โดยกระบวนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ
3. ขยายผลการดำเนินงานของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต
4. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค

รายละเอียด:

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
โทรศัพท์ 0215209561
e-mail trf.aeg@gmail.com

http://www.we-crdc.com/content/10389/ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ-ประจำปี-2560

เอกสารแนบ : คลิก