ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16

ผู้เขียนข่าว ภวัต ภาชนะ

ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2559

เปิดอ่าน 685 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ

รายละเอียด:

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น 


จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16 โดยเริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์หมายเลข 0-2650-9777 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th

เอกสารแนบ : คลิก