กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" และรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ผู้เขียนข่าว : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 2 มกราคม 2562 เปิดอ่าน : 61 ครั้ง

ด้วย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น”และรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นต้นมา โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้ใช้วิธีเชิญชวนให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยพิจารณาคัดเลือก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง นั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัย จึงขอเรียนเชิญคณะ/วิทยาลัยของท่านพิจารณาเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยขอความกรุณาส่งกลับมายังงานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองส่งเสริมการวิจัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อจะได้รวบรวมรายชื่อ ส่งให้มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมป์เพื่อพิจารณาต่อไป (ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาวสุภัชญา เครือออน โทร.๘๖๓๙)

เอกสารแนบ : คลิก