กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

  Cluster : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ชื่อรางวัล : รางวัล BEST PAPER AWARD/ CERTIFICATE

  ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ภาคิน วิชยกวิน วิทยาลัยนานาชาติ

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาคิน วิชยกวิน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งผลงานวิจัยได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD/ CERTIF...

 • ชื่อรางวัล : The Excellent Paper Award

  ผู้ได้รับรางวัล : Dr. Solomon Ozemoyah Ugheoke Naresuan University International College

  ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Solomon Ozemoyah Ugheoke ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "Why Mana...

 • ชื่อรางวัล : Best Paper Award

  ผู้ได้รับรางวัล : อาจารย์ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ

  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้รับรางวัล “Best Pap...

 • ชื่อรางวัล : TTF AWARD ประจำปี 2558-2559

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข คณะสังคมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น สาขาสังคมศาสตร...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) ประจำปี 2558

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี คณะมนุษยศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรารัชต์ มหามนตรี อาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดีมาก) ประจำปี 2558

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.วัชรพล พุทธรักษา คณะสังคมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชพล พุทธรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก...