กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

  Cluster : กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ชื่อรางวัล : 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Resear...

 • ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยด้านพานิชย์

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลง...

 • ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล ผล...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2559

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวั...

 • ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยระดับดีเด่นแบบบรรยาย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน คณะสหเวชศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สราวุธ คำปวน สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จากโคร...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

  ผู้ได้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดรเมธา รัตนากรพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentatio...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทโปสเตอร์ (Pos...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V)

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยร...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญทอง

  ผู้ได้รับรางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ จากสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) และคณะเกษตรศาสตร์ฯ

  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี, ผศ. ดร.ศจี สุวรรณศรี, ผศ.ดร.ปริตา ธนสุกาญจน์, ผศ.อาภร...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ และ ดร.แอนโทนี่ ฮาร์ฟิลด์ คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.แอนโทนี่ ฮาร์ฟิลด์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ท...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV)

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.สนธยา นุ่มท้วม คณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สนธยา นุ่มท้วม สังกัดคณะคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ (Poster Pres...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ระดับดี) ประจำปี 2559

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ. ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ และคณะ อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลง...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (รางวัลประกาศเกียรติคุณ) ประจำปี 2559

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และคณะ อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลสภา...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV)

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากโครงการส่งเสริมการ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV)

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากโครงการส่งเสริ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV)

  ผู้ได้รับรางวัล : โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย (Oral Pr...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV)

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย (Oral Presentation) จากโครงการส่ง...

 • ชื่อรางวัล : Best Research Paper

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Research...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล Silver Award ในงานมหกรรมงานวิจ...

 • ชื่อรางวัล : Bronze Award จากงาน 10th International Warsaw Invention show (IWIS 2016)

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลิ โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลิ โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF)อุทยานว...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลเหรีญทอง

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ อาจารย์ประจำสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรีญทองผลงานวิจัยเรื่อง "โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี ผู้อำนวยการสถานที่ปรึก...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.อุทัย วิชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุทัย วิชัย อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 จากผลงานด้านพานิชย์ เรื...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 25...

 • ชื่อรางวัล : Certificates of Excellence for The King of Thailand Vetiver Awards 2011

  ผู้ได้รับรางวัล : รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร รางวัล Certi...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับดี) ประจำปี 2558

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ดนัย เรียบสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.อุทัย คำรักษา คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุทัย คำรักษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2556 รางวัลระดับดี วิทยานิพนธ์เรื่อง “วิธ...

 • ชื่อรางวัล : รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2556 ระดับดีเด่น

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2556 ระดับดีเด่น วิทยานิพนธ์เรื...

 • ชื่อรางวัล : Bronze Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี และ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลี ผู้อำนวยการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา และ ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ อาจารย์ปร...

 • ชื่อรางวัล : 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

  ผู้ได้รับรางวัล : ผศ.ดร.รักชาติ ไตรผล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รักชาติ ไตรผล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ในสาขา Physical Sciences (Math...

 • ชื่อรางวัล : The Best Entrepreneur Award 2014 จากงาน The Takeda Symposium 2014

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล The Best Entrepreneur Award 2014 มอบรางวั...

 • ชื่อรางวัล : Bronze Award

  ผู้ได้รับรางวัล : ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้ร่วมกับกอง...