กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

Bronze Award จากงาน 10th International Warsaw Invention show (IWIS 2016) | ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และ ดร.จาเรีย มานซอร์ อาบู-อาลิ

TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 | ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

รางวัลเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 | ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์

Best Paper Award | อาจารย์ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์

Best Research Paper | ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี และ ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

รางวัลจากงาน the 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 | ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | ดร.ดำรงค์ศักดิ์ เป๊กทอง

รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทบรรยาย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | ผศ.ดร.ธีระชัย บงการณ์

รางวัลผลงานวิจัยดีมากประเภทโปสเตอร์ จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ (HERP CONGRESS IV) | ดร.สนธยา นุ่มท้วม

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (รางวัลประกาศเกียรติคุณ) ประจำปี 2559 | ดร.ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล และคณะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ระดับดี) ประจำปี 2559 | รศ. ดร.ปริญญา มาสวัสดิ์ และคณะ

1 |