กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

EURO INVENT European Exhibition of Creativity and Innovation 2019 | ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์

รางวัล “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561” | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

รางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2562” | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ วิทย์ตะ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี | รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี | รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ เสน่ห์ นมะหุต

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ และ Dr.Jareer Mansour Abu-Ali

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี | ดร.วศินรัฐ นวลศิริ

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี | ดร.ณัฏฐิณี ธรรมปัญญา

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี | ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ Innovations for street food ประเภทการออกแบบรถเข็น | นางสาวอรอนงค์ อินยัง นางสาววนิศรา พรหมเพชร นางสาวธัญวรัตน์ บุญสันทัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ Innovations for street food ประเภทการออกแบบรถเข็น | นายวันจักร จรัสแสงกุลกิจ

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์) และรางวัลเหรียญทอง | นส.วณัชยา ดวงอินตา นิสิตปริญญาเอก

รางวัล "นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 รางวัลเหรียญเงิน | นางสาวอมรรัตน์ ไวสาริกิจ และ นายณัฐวุฒิ เสือด้วง นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์

1 | 2 | Next> | Last