กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยด้านพานิชย์ | ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

1 |