ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยด้านพานิชย์ | ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

รางวัลเหรียญเงินด้านการเเพทย์เเละสาธารณสุข ระดับอุดมศึกษา และรางวัล DIPLOMA AND SPECIAL AWARD ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่จาก Romanian Inventors Forum | ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล และ ดร.ครรชิต คงรส

2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

1 |