ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : (ขยายเวลารับทุน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 1 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 433 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วย กองประเมินผลและจัดการความรู้ (กปจ.) มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017

  แหล่งทุน : สกอ. (ภายใต้โครงการ Newton Fund) ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (RAEng)

  ปิดรับข้อเสนอ : 1 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 263 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โครงการเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กรและภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

 • หัวข้อ : ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 662 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ

 • หัวข้อ : Professional Development Program

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 288 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1) การ Training แก่นักวิจัยซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว 5-15 ปี ซึ่งเคยรับทุน (หรือกำลังรับทุน) จาก สกว. ในด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
  2) การ Training แก่เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ซึ่งทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี) ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนระดับนานาชาติ

 • หัวข้อ : Open Call for Thai Researchers 2016/17

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 196 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - Institutional Links
  - Researcher Links
  - PhD Placement
  - Professional Development and Engagement

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัคร "ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศ ไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSSR)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 28 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 430 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยไปทำการวิจัยระยะสั้นในสาธารณรัฐอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
  2.เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดวางกำหนดการเดินทางไปทำการวิจัย ณ สาธาณรัฐอินเดีย

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2560-2561

  แหล่งทุน : สกอ.

  ปิดรับข้อเสนอ : 22 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 247 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.โครงการวิจัยที่จะเสนอต้องมีหัวข้อโครงการวิจัยตรงตามสาขาใดสาขาหนึ่งที่กำหนดไว้ใน Call
  for Proposals ในปีพ.ศ. 2560-2561 ซึ่งคณะกรรมการร่วมไทย-ฝรั่งเศสเห็นชอบสาขาที่ให้ทำวิจัยร่วมกัน
  ใน 7 สาขา ได้แก่
  - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  - วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  - พลังงาน
  - วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  - การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  - สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
  - สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

  2. ผู้เสนอโครงการต้องระบุสาขาที่ต้องการนำเสนอสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

  3. สถาบันที่รับผิดชอบการนำเสนอโครงการ (Requesting institution) ต้องหาสถาบันแกนฝ่ายฝรั่งเศสที่มีความสนใจร่วมกันเข้าร่วมในกำรนำเสนอโครงการด้วยและแต่ละฝ่ายจะต้องกำหนด “ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการ (Principal investigation responsible person/ Head of the project)”เป็นผู้ประสานงานโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้าโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยชาวไทยในสถาบันอุดมศึกษาไทยเท่านั้น

  ***ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรสาร

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (8 กลุ่มเรื่อง)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 786 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การแพทย์ สาธารณสุข
  2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
  3.การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
  4.การศึกษา การพัฒนาจิตพฤติกรรม มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
  5.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
  6.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  7.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  8.พลาสติกชีวภาพ

 • หัวข้อ : ฝ่ายวิชาการ ปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 348 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยมุ่งเป้า (32 กลุ่มเรื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 1017 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. แผนงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอลสนองความต้องการของประเทศ (25 กลุ่มเรื่อง)
  2. แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (7 กลุ่มเรื่อง)