ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุน ระดับปริญญาโท โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1 / 2560) - อาจารย์ที่ปรึกษา

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2559 [ อ่าน : 111 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วย โจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจาก ภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุน ระดับปริญญาเอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1 / 2560) - อาจารย์ที่ปรึกษา

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2559 [ อ่าน : 123 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วย
  โจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือเพื่อแก้ปัญหาจาก
  ภาคอุตสาหกรรม และมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม

 • หัวข้อ : (Update) ประกาศรับแบบเสนอโครงการ Super Clusters 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 11 พฤศจิกายน 2559 [ อ่าน : 970 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.โครงการ Super Clusters 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
  2.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย
  2.1 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัย
  2.2 บุคลากรด้านวิจัย
  2.3 ระบบมาตรฐานการวิจัย
  2.4 ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley (รอบ 2)

  แหล่งทุน : สวก

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 พฤศจิกายน 2559 [ อ่าน : 583 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ข้อเสนอโครงการอยู่ภายใต้กรอบของกลุ่มเรื่อง ผัก ผลไม้ โดยรายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ 3 ข้อ ดังนี้
  1. มีความร่วมมือของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
  2. เป็นการวิจัยที่มีขั้นตอนของการพัฒนา ได้แก่
  2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
  2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.3 การวิจัยเชิงนโยบาย
  3. มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย
  ทั้งนี้โครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในภาคเอกชนได้จริง

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2559 [ อ่าน : 612 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร
  2.กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
  3.กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร

 • หัวข้อ : ประกาศ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (2 กลุ่มอุตสาหกรรม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2559 [ อ่าน : 225 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล
  2.ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2559 [ อ่าน : 896 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

  2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน และ*ประเด็นมุ่งเป้าเครือข่ายฯ 1 ด้าน ดังนี้
  • ด้านเกษตรกรรม
  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ด้านสมุนไพร-อาหาร
  • ด้านการท่องเที่ยว
  • ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
  • *กล้วย (ประเด็นเฉพาะของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง)

  3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว หากเสนอเป็นชุดโครงการ สามารถเสนอได้อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

  4. แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)

  5. การนำเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัย (Area based) ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ในการดำเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย-เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย

  6. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

  7. สำหรับโครงการเดี่ยว กรอบวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ
  8. สำหรับโครงการชุด (10 โครงการย่อย) กรอบวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อโครงการ

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2559 [ อ่าน : 567 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ประเด็นการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการ
  2. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 2 สถาบัน
  3. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  4. ภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  5. สกอ. (ภาครัฐ) และ ภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70:30 คือ
  - สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ
  - ภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ตำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยจะต้องสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของเงินงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
  ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 30 สกอ. จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
  1) กรณีภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 700,000 บาท
  2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 40 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. ) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ. จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,300,000 บาท
  (***หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000)
  6. ประเภทของภาคการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics)
  4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Service

 • หัวข้อ : เปิดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2559 [ อ่าน : 477 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร (UK)

  2. กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี

  3. การให้ทุน :
  3.1 ฝ่าย UK ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK ไม่เกินโครงการละ 50,000 ปอนด์
  3.2 ฝ่ายไทยให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทย ไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาท

  4. โครงการวิจัยมี Thematic priority areas 4 ด้าน
  4.1 ด้านเกษตรและอาหาร
  4.2 ด้านสุขภาพ
  4.3 ด้านพลังงาน
  4.4 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • หัวข้อ : EURAXESS ASEAN Flashnote - UK Newton Fund Opportunities for Researchers in Southeast Asia

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2559 [ อ่าน : 282 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - Newton Fund Institutional Grants. Thailand and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
  - Newton Fund Researcher Links: Workshops Programme for Researchers in Thailand, Malaysia, and Indonesia. Deadline 19 September, 2016
  - Newton Fund Researcher Links : Travel Grants Programme for Researchers in Thailand, Indonesia, philippines, and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
  - British Academy Newton Advanced Fellowships in Social Sciences and Humanities. Malaysian Researcher AEligible. Deadline 14 September, 2016
  - Royal Society Newton Advanced Fellowships for Malaysian Researcher. Deadline 14 September, 2016
  - Newton Research Collaboration Programme. Malaysia and Vietnam Eligible. Deadline 14 September, 2016
  - Newton Mobility Grants for Vietnamese Researchers. Deadline 14 September, 2016
  - Advice on applying to funding schemes by De Claire McNulty, Director Science and Reserch, British Council