ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (2 กลุ่มอุตสาหกรรม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2559 [ อ่าน : 209 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล
  2.ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2559 [ อ่าน : 868 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

  2. เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 6 ด้าน และ*ประเด็นมุ่งเป้าเครือข่ายฯ 1 ด้าน ดังนี้
  • ด้านเกษตรกรรม
  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ด้านสมุนไพร-อาหาร
  • ด้านการท่องเที่ยว
  • ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
  • ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรียนรู้
  • *กล้วย (ประเด็นเฉพาะของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง)

  3. นักวิจัยต้องเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย และ/หรือโครงการเดี่ยว หากเสนอเป็นชุดโครงการ สามารถเสนอได้อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

  4. แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)

  5. การนำเสนอชุดโครงการวิจัยอาจมุ่งเน้นการดำเนินโครงการวิจัยจากกรอบการวิจัย/ประเด็นวิจัย (Issue based) หรือมุ่งเน้นพื้นที่ในการดำเนินโครงการวิจัย (Area based) ทั้งนี้ ต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัย (C) ในการดำเนินการคัดเลือก-ประเมิน Concept Paper โดยหลักสำคัญ คือ ชุมชนท้องถิ่นต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย-เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย

  6. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

  7. สำหรับโครงการเดี่ยว กรอบวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท ต่อโครงการ
  8. สำหรับโครงการชุด (10 โครงการย่อย) กรอบวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อโครงการ

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2559 [ อ่าน : 510 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ประเด็นการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต (Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการ
  2. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 2 สถาบัน
  3. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

  4. ภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  5. สกอ. (ภาครัฐ) และ ภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันอุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70:30 คือ
  - สกอ. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ
  - ภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ตำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยจะต้องสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของเงินงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
  ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณสูงกว่าร้อยละ 30 สกอ. จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
  1) กรณีภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 700,000 บาท
  2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 40 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ.จะจัดสรรงบประมาณงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
  3. ) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณรวมทั้งโครงการ สกอ. จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,300,000 บาท
  (***หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000)
  6. ประเภทของภาคการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้
  1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และไบโอเทคโนโลยี (Food, Agriculture & Bio-tech)
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Health, Wellness & Bio-Medical)
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Smart Devices Robotics & Mechatronics)
  4. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตัล พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Digital & Embedded Technology)
  5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าบริการ (Creative, Culture & High Value Service

 • หัวข้อ : เปิดรับสมัคร Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน : สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2559 [ อ่าน : 426 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันของนักวิจัยไทยและสหราชอาณาจักร (UK)

  2. กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ : 1 ปี

  3. การให้ทุน :
  3.1 ฝ่าย UK ให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัย UK ไม่เกินโครงการละ 50,000 ปอนด์
  3.2 ฝ่ายไทยให้ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยไทย ไม่เกินโครงการละ 2,500,000 บาท

  4. โครงการวิจัยมี Thematic priority areas 4 ด้าน
  4.1 ด้านเกษตรและอาหาร
  4.2 ด้านสุขภาพ
  4.3 ด้านพลังงาน
  4.4 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • หัวข้อ : EURAXESS ASEAN Flashnote - UK Newton Fund Opportunities for Researchers in Southeast Asia

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2559 [ อ่าน : 241 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - Newton Fund Institutional Grants. Thailand and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
  - Newton Fund Researcher Links: Workshops Programme for Researchers in Thailand, Malaysia, and Indonesia. Deadline 19 September, 2016
  - Newton Fund Researcher Links : Travel Grants Programme for Researchers in Thailand, Indonesia, philippines, and Vietnam. Deadline 19 September, 2016
  - British Academy Newton Advanced Fellowships in Social Sciences and Humanities. Malaysian Researcher AEligible. Deadline 14 September, 2016
  - Royal Society Newton Advanced Fellowships for Malaysian Researcher. Deadline 14 September, 2016
  - Newton Research Collaboration Programme. Malaysia and Vietnam Eligible. Deadline 14 September, 2016
  - Newton Mobility Grants for Vietnamese Researchers. Deadline 14 September, 2016
  - Advice on applying to funding schemes by De Claire McNulty, Director Science and Reserch, British Council

 • หัวข้อ : ประกาศการสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ.2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 180 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุมการ เข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) ศวส.จึงต้องการสนับสนุนทุนงานวิจัยหรือจัดการ ความรู้ในประเด็นต่อไปนี้

  มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ
  มาตรการทางภาษี
  สุรานอกระบบภาษี
  มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ

 • หัวข้อ : โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : Thai German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility Scheme

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 349 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน กิจกรรม อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมโดยแสวงหาเงิน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ European Framework Program

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 2559-2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 192 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. พัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรีและสภาพการหมดอายุบุหรี
  2. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบและต้นกัญชง
  3. การสร้างมุลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต
  4. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
  5. งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 8 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 3452 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)
  2. รายละเอียดเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)
  3. การตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงินอุดหนุนการวิจัย ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 2559

 • หัวข้อ : (ขยายเวลารับทุน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 1 สิงหาคม 2559 [ อ่าน : 415 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วย กองประเมินผลและจัดการความรู้ (กปจ.) มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560