ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 3 มีนาคม 2560 [ อ่าน : 231 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศและสาธารณะรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 • หัวข้อ : ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 [ อ่าน : 415 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  แผนพลังงานทดแทน

 • หัวข้อ : ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2560 [ อ่าน : 155 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถก้าวไปสู่การเป็น
  นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและได้รับทุนวิจัยที่สูงขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิต คปก. ให้มีศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงการ การทำวิจัย
  ต่อยอดจากวิทยานิพนธ์หรือในสาขาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ด้วยความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดของนักวิจัยที่ปรึกษา
  3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือการจดสิทธิบัตร

 • หัวข้อ : ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2560 [ อ่าน : 214 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากล บริหารจัดการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดต่อคุณภาพที่เข้มงวดและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 • หัวข้อ : ประกาศสนับสนุนทุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2560 [ อ่าน : 197 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
  2.โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

 • หัวข้อ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2560 [ อ่าน : 379 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การวิจัยและพัฒนา
  2.การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
  3.การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
  ***ต้องเป็นโครงการที่มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย และนักวิจัยหรืออาจารย์ และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำวิจัย หรือมีโครงการพร้อมแล้ว
  (โครงการ STEM Workforce สนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น)

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 6 มกราคม 2560 [ อ่าน : 243 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.เป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานของ CASS และมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. เป็นทุนซึ่งมีกำหนดระยะเวลา ทุนละไม่เกิน ๑๔ วัน
  3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลทางวิชาการของโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานวิจัยของไทยซึ่งภายใต้โครงการวิจัยดังกล่าวไม่มีงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไปประเทศจีน
  4. เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและจีนโดยเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการซึ่งมีแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคตที่ชัดเจน

 • หัวข้อ : (ประกาศเพิ่มเติม) คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ใหม่)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 9 2560 [ อ่าน : 6597 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
  2.วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
  3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 • หัวข้อ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2559 [ อ่าน : 193 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการวัตถุดิบหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ/ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาอาหารที่มีนวัตกรรม
  - พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพ/ความปลอดภัยของวัตถุดิบสินค้าระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
  - พัฒนากระบวนการผลิต/เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารแบบใหม่

 • หัวข้อ : การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 ธันวาคม 2559 [ อ่าน : 285 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โปรแกรมวิจัยที่เครือข่ายวิจัยนานาชาติให้ความสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่งคงและยั่งยืน ได้แก่ โปรแกรมวิจัยแบบสหวิทยาการในสาขาตามยุทธศาสตร์ของ สกว. ในคลัสเตอร์วิจัยต่อไปนี้

  1. คลัสเตอร์วิจัยด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม (Water, Land, Forest and Environmental Management)
  2. คลัสเตอร์วิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chains)
  3. คลัสเตอร์วิจัยด้านความมั่งคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร (Food Security and Food Safety)
  4. คลัสเตอร์วิจัยด้านพลังงานและพลังงานทางเลือก (Energy and Alternative Energy)
  5. คลัสเตอร์วิจัยด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาการ (Health and Demographic Changes)