ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 447 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
  2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
  3.การแพทย์และสาธารณสุข
  4.การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
  5.การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
  6.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  7.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  8.พลาสติกชีวภาพ
  9.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาน

 • หัวข้อ : ข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 292 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. โครงการวิจัยที่เสนอต้องมีหัวข้อวิจัยตรงตํามสําขําใดสําขําหนึ่งที่กำหนดไว้ใน Call for Proposals ในปี พ.ศ.
  2561-2562 ซึ่งคณะกรรมการร่วมไทย - ฝรั่งเศสเห็นชอบ สาขาที่ให้ทำวิจัยร่วมกันใน 7 สาขา ได้แก่
  -วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  -วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  -พลังงาน
  -วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  -กํารเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  -สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
  -สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  2. ผู้เสนอโครงการต้องระบุสาขาที่ต้องการนำเสนอสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้นยกเว้นกรณีที่โครงการวิจัยเป็นสหสาขาวิชา (Multidisciplinary)ขอให้ระบุสาขาหลักที่เกี่ยวข้องเพียง 2 สาขาเท่านั้น เช่น วิศวกรรมศําสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น
  3. สถาบันที่รับผิดชอบการนำเสนอโครงการ (Requesting institution) ต้องหาสถาบันแกนฝ่ายฝรั่งเศสที่มีความสนใจร่วมกันเข้าร่วมในการนำเสนอโครงการด้วยและแต่ละฝ่ายจะต้องกำหนด “ผู้รับผิดชอบโครงการ (Principal investigator/Head of the project)” เป็นผู้ประสํานงานหลักของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยชาวไทยในสถาบันอุดมศึกษําไทย เท่านั้น

 • หัวข้อ : ทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 403 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 4 ประเภททุน คือ
  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ MRG
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ TRG
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) RSA
  4. ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) BRG

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 มิถุนายน 2560 [ อ่าน : 1148 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ด้านความมั่นคง
  2.ด้านเกษตร
  3.ด้านอุตสาหกรรม
  4.ด้านสังคม
  5.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  6.ด้านพลังงาน
  7.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 • หัวข้อ : ประกาศประชุาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 มิถุนายน 2560 [ อ่าน : 174 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : (1) มีความร่วมมือของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
  (2) เป็นการวิจัยที่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ได้แก่
  (2.1) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
  (2.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  (2.3) การวิจัยเชิงนโยบาย
  (3) มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย
  และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์ของภาคเอกชนได้จริง

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 (2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 16 มิถุนายน 2560 [ อ่าน : 149 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : Natural Science and Engineering

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2560 [ อ่าน : 179 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน

 • หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2560 [ อ่าน : 340 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการเร่งด่วนของภูมิภาค

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 พฤษภาคม 2560 [ อ่าน : 604 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เป็นโครงการวิจัยที่สำคัญเร่วด่วน และตรงกับความต้องการของภูมิภาค: ภาคเหนือตอนล่าง 2

 • หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ุทุนวิจัยเกี่ยวกับยางพารา

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤษภาคม 2560 [ อ่าน : 205 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : นักวิจัยส่งข้อเสนองานวิจัยทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ตามความเชี่ยวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กร ของการยางแห่งประเทศไทย