ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 18 ตุลาคม 2560 [ อ่าน : 32 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เงื่อนไขการรับทุน
  1. งานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ต้องได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย
  2. การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับรายละะเอียดตามโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ทีปรึกษา
  3. กรณีขอยกเลิก/ยุติทุน ผู้รับทุนต้องยื่นคำขอต่อมูลนิธิฯ
  4. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ควรเป็นงานเชิงพัฒนาไม่ใช่สำรวจอย่างเดียว
  5. ระยะเวลา ปริญญาโท หลักสูตร 2-3 ปี ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 2 ปี ปริญญาเอก หลักสูตร 3-5 ปี ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 3 ปี

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560 [ อ่าน : 957 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
  2.เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบ ที่ สกอ.กำหนด 6 ด้าน
  1)ด้านเกษตรกรรม (การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ)
  2)ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กำหนดมาตรฐานหรือมาตราการป้องกัน/ลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ)
  3)ด้านวิสาหกิจชุมชน (การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
  4)ด้านการท่องเที่ยว (การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ)
  5)ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (พลังงานทอแทน สังคมสีเขียว ฯลฯ)
  6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ)
  3.นักวิจัยสามารถเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และ/หรือโครงการวิจัยแบบชุด โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ
  4.แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)
  5.มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย 10 เดือน

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560 [ อ่าน : 493 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต(Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
  2.ภาคอุตสาหกรรมแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย
  3.ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดังนี้
  3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

  (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
  (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  3.2กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต (new S-curve)
  (6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
  (7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  (8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  (9) อุตสาหกรรมดิจิตอล
  (10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  4. คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและนักวิจัยของภาคอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  5. ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันออุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70 : 30 คือ สกอ.จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการและภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการ โดยจะสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
  ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 สกอ.จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
  1) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (กำนหดให้ incash ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณทั้งโครงการ (กำหนดให้ incash ร้อยละ 25 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท(หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000 บาท)

 • หัวข้อ : โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2560 [ อ่าน : 209 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สนับสนุนโครงการร่วมระหว่างนักวิจัยไทย และนักวิจัยจากประเทศอังกฤษ
  เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560 [ อ่าน : 597 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
  2.เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
  3.ระบบโลจิสติกส์

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านสังคม ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560 [ อ่าน : 327 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.Healthy and Productive Aging
  2.คนไทย 4.0 & เยาวชนไทย 4.0
  3.Healthcare Service and Devices
  4.Water Management Systems
  5.Regional and Provincial Development (Province 4.0)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561"

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2560 [ อ่าน : 657 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  2.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
  3.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
  4.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

 • หัวข้อ : รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 575 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค
  2. พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม โดยกระบวนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ
  3. ขยายผลการดำเนินงานของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต
  4. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "มุ่งเป้า 23 กลุ่มเรื่อง" ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 1286 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 385 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
  2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
  3.การแพทย์และสาธารณสุข
  4.การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
  5.การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
  6.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  7.วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  8.พลาสติกชีวภาพ
  9.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาน