ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 306 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 325 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 12 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 211 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กองทัพบกได้กำหนดกรอบโจทย์วิจัยสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้
  1) ระบบอาวุธทางบก
  2) ระบบการติดต่อสื่อสาร
  3) ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ
  4) อุปกรณ์ประจำกาย
  5) หุ่นยนต์ทางทหาร
  6) การแพทย์ทหาร
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 1286 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
  ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 1180 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับ
  วงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

 • หัวข้อ : ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 107 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise; RISE)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 166 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ
  1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. การแปรรูปอาหาร
  3. การแพทย์ครบวงจร

 • หัวข้อ : ทุนนักวิจัยเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program; IRF)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 132 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง
  1. ปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%)
  2. Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)

 • หัวข้อ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 152 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
  กรอบที่ 1 หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 5 หัวข้อ
  - อุตสาหกรรมข้าว
  - อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
  - อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
  - อุตสาหกรรมยางพารา
  - อุตสาหกรรมอาหารทะเล
  กรอบที่ 2 หัวข้อเชิงประเด็น 13 หัวข้อ
  - ยานยนต์ไฟฟ้า
  - วัสดุเพื่อประหยัดพลังงาน
  - อุปกรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูง
  - Sustainable Design & Net Zero Energy Building
  - Smart Grid & Smart City
  - Smart Mobility & Shift Mode
  - Climate change / Impact of Paris Agreement
  - Near term & Long term Technology Implementation policy
  - EMS & Low cost smart meter
  - Big Data
  - Smart Farm
  - Smart Factory
  - Smart Home
  โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  กรอบที่ 1 หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน 5 หัวข้อ
  - อุตสาหกรรมข้าว
  - อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน
  - อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
  - อุตสาหกรรมยางพารา
  - อุตสาหกรรมอาหารทะเล
  กรอบที่ 2 หัวข้อเชิงประเด็น 15 หัวข้อ
  - Advance Biofuels
  - Advance Biomass
  - RE-firming / Hybrid Integration
  - Advance Biogas
  - Advance Renewable Heating/Cooling
  - Energy for Disaster
  - Upstream Solar PV industry / Recycle
  - Geothermal
  - Tidal & Wave
  - Advance MSW/Industrial waste to energy
  - Climate change / Impact of Paris Agreement
  - Near term & Long term Technology Implementation policy
  - Renewable Heart Incentive (RHI)
  - Micro & Nano Grid
  - Smart Grid & Smart City

 • หัวข้อ : Newton Fund: Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 141 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : นักวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยไทย พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวสหราชอาณาจักรที่สังกัดในสถาบันการศึกษา องค์กร และหรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร