ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา(สกอ) ประจำปี 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 17 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 1292 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : เครื่อข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 10 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 1124 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ข้าว
  2. มันสำปะหลัง
  3. ยางพารา
  4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  6. การแพทย์และสาธารณสุข
  7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
  8. อ้อยและน้ำตาล
  9. ปาล์มน้ำมัน
  10. พลาสติกชีวภาพ
  11. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า
  13. การคมนาคมขนส่งระบบราง
  14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
  15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
  16. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
  17. ประชาคมอาเซียน
  18. สัตว์เศรษฐกิจ
  19. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
  20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  21. มนุษยศาสตร์
  22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
  23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
  24. ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
  25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน

 • หัวข้อ : แบบเสนอโครงการวิจัย การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้า จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2557 [ อ่าน : 1883 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : -

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2557 [ อ่าน : 983 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
  3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

 • หัวข้อ : ทุนสนับสนุนการเดินทาง (Researcher Links - Newton Fund 2014: Travel Grant)

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2557 [ อ่าน : 355 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : การสนับสนุนการเดินทาง
  • สนับสนุนการเดินทางให้นักวิจัยจากประเทศไทยและสหราชอาณาจักรทำวิจัยสูงสุด 6 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเดินทางภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

 • หัวข้อ : ทุนศึกษาต่อ “ระดับปริญญาเอก” จำนวน 2 คน

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2557 [ อ่าน : 314 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โปรแกรมวิจัย : Building Energy Efficiency and Higher Environmental Quality

 • หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

  แหล่งทุน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ปิดรับข้อเสนอ : 24 กันยายน 2557 [ อ่าน : 265 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : -

 • หัวข้อ : ทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2557

  แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 สิงหาคม 2557 [ อ่าน : 475 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่

 • หัวข้อ : โครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 กรกฏาคม 2557 [ อ่าน : 422 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
  2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและ/หรือเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์

 • หัวข้อ : ธ.ก.ส.ประกาศรับสมัครทุนวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

  แหล่งทุน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 มิถุนายน 2557 [ อ่าน : 342 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การวิจัยด้านโซ่อุปทาน (Supply Chain) โซ่คุณค่า (Value Chain) การจัดการด้านผลผลิต การตลาดและโลจิสติกส์ ทั้งนี้จะเน้นด้านนวัตกรรมเชิงธุรกิจหรือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  2.การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และพลังงานทดแทน

  3.การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหรือด้านสินเชื่อต่อ ธ.ก.ส. หรือการวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินหรือด้านสินเชื่อของ ธ.ก.ส.

  4.หัวข้อวิจัยนอกเหนือจาก 3 หัวข้อด้านบน ได้แก่ 1) การศึกษารูปแบบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชนบทระหว่าง ธ.ก.ส. กับองค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และ 2) การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบรั้ว ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่

  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นโครงการที่มีการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีการดำเนินการส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการที่ต้องปฎิบัติในห้องทดลองปฎิบัติการ (Laboratory) ยกเว้น เป็นการปฏิบัติการด้านกลไกและเครื่องจักรกล