ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : เครือข่ายพัฒนาพันธุ์และสร้างอาชีพปลูกพริกพื้นเมือง

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 395 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. สถานการณ์การผลิตและการตลาดพริกในพื้นที่ดำเนินการ
  2. สายพันธุ์พื้นเมือง (ชื่อพันธุ์ ความโดดเด่น การนำไปใช้ประโยชน์ที่สร้างความแตกต่างหรือดีกว่าพันธุ์พริกสายพันธุ์อื่น การบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์พื้นเมือง วิธีการคัดพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์ของเกษตรกร)
  3. สภาพพื้นที่ปลูก สภาพอากาศ ปัญหาโรคและแมลง แรงงานเก็บเกี่ยว และระบบการผลิตพริกปลอดภัย
  4. สถานภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริก เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การเข้าถึงความรู้ การตัดสินใจเลือกช่วงเวลาปลูก และความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวและการรับเทคโนโลยี
  5. โอกาสในการสร้างอาชีพปลูกพริกพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกพื้นเมืองในชุมชน/พื้นที่
  6. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดอ่อน จุดแข็ง และให้ข้อเสนอแนะ

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 26 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 505 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SME)

 • หัวข้อ : รับสมัครเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย-จีน (NRCT-CASS) ปี 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 570 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.โลจิสติกส์
  2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
  4.ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา
  5.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  6.การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน
  7.การเงินและการธนาคาร
  8.ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก
  9.การท่องเที่ยว
  10.อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

 • หัวข้อ : การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 363 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : หัวข้อเรื่องกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
  1.กัญชง (Hemp) ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
  2.เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellet)

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 8 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 299 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
  2. เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบ “การวิจัยและพัฒนากล้วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
  • การแปรรูปกล้วย
  • การตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยไทย
  • เครื่องทำอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้จากกล้วย
  • ความหลากหลายทางพันธุ์กล้วย
  • วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเรื่องกล้วย
  • โซ่อุปทานกล้วยน้ำว้าไทย
  3. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 สถาบัน
  4. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน

 • หัวข้อ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 28 พฤศจิกายน 2557 [ อ่าน : 494 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
  1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1.3 การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค. กับภาคเอกชน และ
  แนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค.
  1.4 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • หัวข้อ : รับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2558)

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 477 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ1,718,000 บาท สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี) และ 2,310,000 บาท สำหรับหลักสูตรควบปริญญาโท-เอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

 • หัวข้อ : สำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๕๗

  แหล่งทุน : สปส

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 360 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันสังคมตามมาตรา ๔๐

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา(สกอ) ประจำปี 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 17 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 1321 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : เครื่อข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 10 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 1134 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ข้าว
  2. มันสำปะหลัง
  3. ยางพารา
  4. โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  5. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  6. การแพทย์และสาธารณสุข
  7. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
  8. อ้อยและน้ำตาล
  9. ปาล์มน้ำมัน
  10. พลาสติกชีวภาพ
  11. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  12. อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค และการค้า
  13. การคมนาคมขนส่งระบบราง
  14. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
  15. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
  16. ความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้
  17. ประชาคมอาเซียน
  18. สัตว์เศรษฐกิจ
  19. พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)
  20. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  21. มนุษยศาสตร์
  22. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
  23. พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)
  24. ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ
  25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  สยามบรมราชกุมารี
  26. ผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน