ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2558 การส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 เมษายน 2558 [ อ่าน : 404 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ความเป็นอิสระของ อปท.ทั้งในด้านการคลังและด้านอื่นๆ
  2.นโยบาย กฏหมาย และระบบกำกับดูแล เอื้อต่อความเป็นอิสระของท้องถิ่น
  3.การพัฒนา อปท. ให้มีขีดความสามารถมากขึ้น และประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ/ตรวจสอบ อปท.มากขึ้น

 • หัวข้อ : ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มีนาคม 2558 [ อ่าน : 638 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  1.1 ภาคอุตสาหกรรม
  1.2 ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย
  1.3 ภาคขนส่ง
  1.4 ภาคการผลิตไฟฟ้า
  1.5 การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ

  2.แผนพลังงานทดแทน
  2.1 พลังงานชีวมวล
  2.2 ก๊าซชีวภาพ
  2.3 พลังงานจากขยะ
  2.4 เอทานอล
  2.5 ไบโอดีเซล
  2.6 พลังงานน้ำ/แสงอาทิตย์/ลม
  2.7 เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่อง
  มาจากการผลิตหรือการใช้พลังงาน
  2.8 การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ

 • หัวข้อ : ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 กุมภาพันธ์ 2558 [ อ่าน : 567 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ด้านอนุรักษ์พลังงาน และงานตามภารกิจของแผนอนุรักษ์พลังงาน
  2. การศึกษา วิจัย ด้านเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  3. การศึกษา วิจัย ด้านนโยบายเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยด้านเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 [ อ่าน : 581 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง
  2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล
  3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง
  4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์
  5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  6. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
  7. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
  8. กรอบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกาตรบริเวณรอบอ่าวตัว ก.
  9. กรอบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
  10. กรอบการขยายโครงการวิจัยจากระดับต้นแบบสู่ระดับที่พร้อมใช้งาน

 • หัวข้อ : เพื่อการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเตรียม พร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กุมภาพันธ์ 2558 [ อ่าน : 340 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. New zoonotic viruses : เป็นการศึกษาในแง่การตรวจหาและวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของเชื้อที่เกี่ยว ข้องกับการระบาดและการก่อโรค รวมทั้งการตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด
  2. Bacterial pathogens : โดยเน้นการศึกษาด้านการพัฒนาการตรวจวินิจฉัย การจำแนกและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อที่มีโอกาสถูกใช้เป็นอาวุธชีวภาพ

 • หัวข้อ : ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 2

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2558 [ อ่าน : 373 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุน SuRF จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน (งบประมาณรวมกันไม่เกิน 10 ล้านบาท) โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี)

 • หัวข้อ : ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม/เชิงนโยบาย) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 มกราคม 2558 [ อ่าน : 498 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.งานวิจัยข้าว
  2.งานวิจัยน้ำมันสำปะหลัง
  3.งานวิจัยยางพารา
  4.งานวิจัยปาล์มน้ำมัน
  5.งานวิจัยอ้อย
  6.งานวิจัยในประเด็นที่มีความสำคัญ

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 12 มกราคม 2558 [ อ่าน : 363 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้อย่างชัดเจน
  - ผลกระทบ (Impact) /คุณค่า/มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของผลผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเสริมขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของผู้ผลิตและประเทศไทย
  - โอกาส/ความเป็นไปได้ในการนำผลผลิต (Output) พัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
  - ความใหม่ของนวัตกรรม/ทำให้เกิดความแตกต่าง (Differentiate)/การยกระดับเทคโนโลยีของ Output
  - โอกาสทางการตลาด และคู่แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ใน Sector เดียวกันในระดับประเทศและนานาชาติ
  - ศักยภาพของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (3 กลุ่ม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 5 มกราคม 2558 [ อ่าน : 564 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1)สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
  2)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3)การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

 • หัวข้อ : การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 905 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก.ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง