ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม (3 กลุ่ม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 5 มกราคม 2558 [ อ่าน : 534 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1)สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
  2)การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3)การวิจัยพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

 • หัวข้อ : การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 892 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก.ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง

 • หัวข้อ : เครือข่ายพัฒนาพันธุ์และสร้างอาชีพปลูกพริกพื้นเมือง

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 379 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. สถานการณ์การผลิตและการตลาดพริกในพื้นที่ดำเนินการ
  2. สายพันธุ์พื้นเมือง (ชื่อพันธุ์ ความโดดเด่น การนำไปใช้ประโยชน์ที่สร้างความแตกต่างหรือดีกว่าพันธุ์พริกสายพันธุ์อื่น การบริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์พื้นเมือง วิธีการคัดพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์ของเกษตรกร)
  3. สภาพพื้นที่ปลูก สภาพอากาศ ปัญหาโรคและแมลง แรงงานเก็บเกี่ยว และระบบการผลิตพริกปลอดภัย
  4. สถานภาพของเกษตรกรผู้ปลูกพริก เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การเข้าถึงความรู้ การตัดสินใจเลือกช่วงเวลาปลูก และความสามารถของเกษตรกรในการปรับตัวและการรับเทคโนโลยี
  5. โอกาสในการสร้างอาชีพปลูกพริกพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกพื้นเมืองในชุมชน/พื้นที่
  6. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด จุดอ่อน จุดแข็ง และให้ข้อเสนอแนะ

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 26 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 496 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SME)

 • หัวข้อ : รับสมัครเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ไทย-จีน (NRCT-CASS) ปี 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 558 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.โลจิสติกส์
  2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3.อาหารและผลผลิตทางการเกษตร
  4.ศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา
  5.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  6.การลงทุนของจีนในไทยและการลงทุนของไทยในจีน
  7.การเงินและการธนาคาร
  8.ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลก
  9.การท่องเที่ยว
  10.อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

 • หัวข้อ : การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 346 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : หัวข้อเรื่องกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
  1.กัญชง (Hemp) ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง
  2.เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood pellet)

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 8 ธันวาคม 2557 [ อ่าน : 288 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
  2. เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบ “การวิจัยและพัฒนากล้วยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
  • การแปรรูปกล้วย
  • การตลาด และแนวทางส่งเสริมการตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยไทย
  • เครื่องทำอาหารสัตว์จากวัสดุเหลือใช้จากกล้วย
  • ความหลากหลายทางพันธุ์กล้วย
  • วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเรื่องกล้วย
  • โซ่อุปทานกล้วยน้ำว้าไทย
  3. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 สถาบัน
  4. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน

 • หัวข้อ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 28 พฤศจิกายน 2557 [ อ่าน : 454 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครูและบุคลากร
  ทางการศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ
  1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1.3 การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค. กับภาคเอกชน และ
  แนวโน้มความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพของ สกสค.
  1.4 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • หัวข้อ : รับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2558)

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 441 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ1,718,000 บาท สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี) และ 2,310,000 บาท สำหรับหลักสูตรควบปริญญาโท-เอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และ ค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ

 • หัวข้อ : สำนักงานประกันสังคม ประจำปี ๒๕๕๗

  แหล่งทุน : สปส

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2557 [ อ่าน : 328 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันสังคมตามมาตรา ๔๐