ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2558 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 23 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 336 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต: 1.1 แนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลและความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ในตลาดโลกมุสลิม

  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต : 2.1 ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน ระหว่างต่างศาสนิก ทั้งภายในประเทศไทย และภายในภูมิภาคอาเซียน
  2.2 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

  3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต : 3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการจ้างงาน
  3.2 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และ Greater Mekong Sub-region (GMS)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 640 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 716 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
  1. ขาว
  2. มันสําปะหลัง
  3. ยางพารา
  4. ออยและน้ําตาล
  5. ปาลมน้ํามัน
  6. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
  7. สัตวเศรษฐกิจ
  8. พลาสติกชีวภาพ
  9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
  11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
  12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
  13. การคมนาคมขนสงระบบราง
  14. โลจิสติกสและโซอุปทาน
  15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
  16. การแพทยและสาธารณสุข
  17. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
  18. ประชาคมอาเซียน
  19. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
  20. มนุษยศาสตร
  21. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
  22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
  23. สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
  24. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

  แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน
  2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
  3. ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ

 • หัวข้อ : ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 306 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2558 [ อ่าน : 1153 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

 • หัวข้อ : ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2558 [ อ่าน : 541 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป

 • หัวข้อ : ทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 มิถุนายน 2558 [ อ่าน : 603 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภททุนทั่วไป

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2558 [ อ่าน : 511 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  2. ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒนธรรม
  3. การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม
  4. การเสริมสร้างค่านิยมในสังคมไทย

 • หัวข้อ : ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และNational Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤษภาคม 2558 [ อ่าน : 737 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อค้นพบยาใหม่สำหรับสังคมผู้สูงอายุ
  2. วิทยาศาสตร์การแพทย์

 • หัวข้อ : แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 เมษายน 2558 [ อ่าน : 423 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy)