ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 17 กันยายน 2558 [ อ่าน : 1134 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : Newton Advanced Fellowship

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 16 กันยายน 2558 [ อ่าน : 323 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 11 กันยายน 2558 [ อ่าน : 402 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (CSPS)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 316 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : มีความประสงค์จะขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยในประเด็นวิจัย ดังนี้
  1. การถอดบทเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกาาเพื่อพัฒนาไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
  2. การพัฒนาตัวชี้วัดการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
  3. การถอดบทเรียน การถักทอชุมชน เพื่อพัมนาเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กตั้งครรภ์ในวัยเรียน
  4. อิทธิพลของดารา นักร้อง-นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงตลอดจนพฤติกรรมที่มีปรากฎในหนัง-ละคร ต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
  5. การพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเชิงพื้นที่

 • หัวข้อ : Professional Development

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 28 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 308 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2/2558 ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 23 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 325 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสของสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต: 1.1 แนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลและความสามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย ในตลาดโลกมุสลิม

  2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต : 2.1 ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน ระหว่างต่างศาสนิก ทั้งภายในประเทศไทย และภายในภูมิภาคอาเซียน
  2.2 ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

  3. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียน
  ผลผลิต : 3.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการจ้างงาน
  3.2 แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) และ Greater Mekong Sub-region (GMS)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 623 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)(สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการตามกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 685 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ
  1. ขาว
  2. มันสําปะหลัง
  3. ยางพารา
  4. ออยและน้ําตาล
  5. ปาลมน้ํามัน
  6. พืชสวน/พืชไร (เชน ขาวโพด ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ)
  7. สัตวเศรษฐกิจ
  8. พลาสติกชีวภาพ
  9. สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  10. อาหารเพื่อเพิ่มคุณคาและความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค และการคา
  11. วัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ
  12. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)
  13. การคมนาคมขนสงระบบราง
  14. โลจิสติกสและโซอุปทาน
  15. การศึกษาและสรางสรรคการเรียนรู
  16. การแพทยและสาธารณสุข
  17. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสรางธรรมาภิบาล
  18. ประชาคมอาเซียน
  19. การบริหารจัดการการทองเที่ยว
  20. มนุษยศาสตร
  21. การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
  22. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
  23. สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ
  24. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  25. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

  แผนงานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐานการวิจัยเชิงนโยบายและการประยุกตใชประโยชนเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดานวัสดุนาโน
  2. ผลกระทบการใชแรใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
  3. ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และบุคคลพิการ

 • หัวข้อ : ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา ปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 14 สิงหาคม 2558 [ อ่าน : 282 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2558 [ อ่าน : 1143 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด