ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ทุน Newton Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 18 มกราคม 2559 [ อ่าน : 222 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 646 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : -

 • หัวข้อ : การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะโครงการ Super Cluster 10 กลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมติ ครม.

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 11 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 1395 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน(NRCT-CASS) ประจำปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 405 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 รอบที่ 2

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 ธันวาคม 2558 [ อ่าน : 263 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 รอบที่ 2

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2558 [ อ่าน : 481 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
  2. เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบงานวิจัยที่ สกอ. กำหนด 4 ด้านและประเด็นมุ่งเป้า เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง *1 ด้าน ดังนี้
  • ด้านเกษตรกรรม
  • ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • ด้านสมุนไพร-อาหาร
  • ด้านการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
  ประเด็นมุ่งเป้า เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
  • *กล้วย (ประเด็นเฉพาะของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)
  หมายเหตุ : ประเด็นวิจัยควรเน้นด้านสมุนไพรและอาหาร ที่สามารถดึงจุดเด่นของแต่ละจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคเหนือตอนล่างมาดำเนินโครงการวิจัยได้
  3. เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง อย่างน้อย 2 สถาบัน
  4. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน

 • หัวข้อ : ทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ศูนย์วิจัยปัญหาสุราประจำปี พ.ศ. 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 10 พฤศจิกายน 2558 [ อ่าน : 219 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ประเด็นวิจัยที่ต้องการ

  1.กลไกการตั้งราคาขายปลีกของร้านจำหน่ายสุรา การตั้งราคาโปรโมชั่น และแนวทาง/ความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่า
  2.การประมาณการผลิตและ/หรือการบริโภคสุรานอกระบบภาษี ซึ่งรวมถึงการบริโภคสุราพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชน (ทั้งที่เสียภาษีและไม่ได้เสียภาษี) การลักลอบนำเข้าสุราจากต่างประเทศ การบริโภคสุราตามแนวชายแดน ส่วนแบ่งการตลาดของสุรานอกระบบภาษี การเคลื่อนย้ายสุราเถื่อนเข้าประเทศผ่านทางกองทัพมด
  3.ผลกระทบของอัตราภาษีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ และในประชากรกลุ่มต่างๆ (เช่น เยาวชน ผู้ดื่มประจำ และผู้ติดสุราเป็นต้น)
  4.การเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมของการดื่มสุรา (เช่น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การกระทำรุนแรง ปัญหาครอบครัว และความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น) กับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัด/พื้นที่
  การวิจัยและพัฒนารูปแบบ/แนวทางในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกระบบหรือช่องทางสังคมที่ไม่ได้รับการควบคุม เช่น การผลิตในครัวเรือน และการเข้าถึงผ่านเครือข่ายทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน
  5.การศึกษาผลของการจำกัดการจาหน่ายสุราบางประเภทหรือตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในพื้นที่จาหน่ายบางประเภท เช่น ผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมให้จำหน่ายเหล้าปั่นเฉพาะในสถานบันเทิง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการขายสุราความเข้มข้นต่า (เช่น เบียร์) กับอัตราการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ หรืออุบัติเหตุจราจร
  6.การศึกษาระดับพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและจำกัดการเข้าถึงสุราทั้งในระบบตลาดและทางสังคม เช่น การจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ความหนาแน่นของจุดจำหน่าย การจัดโซนนิ่งพื้นที่จำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขายสุราภายในชุมชน การตรวจส่องการผลิตสุราพื้นบ้าน การห้ามขายสุราในวันพระ/วันสำคัญทางศาสนา การจัดสายตรวจงานเลี้ยง กลไกระดับชุมชนในการเฝ้าติดตามร้านค้าปลีกหรือสถานบันเทิงเพื่อควบคุมการจำหน่ายสุราให้กับผู้มีอาการมึนเมา เด็กและเยาวชน

 • หัวข้อ : ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จากไปรษณีย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2558

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 26 ตุลาคม 2558 [ อ่าน : 436 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ระบบงานไปรษณีย์
  2.อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้/ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไป/งานไปรษณีย์
  3.บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่
  4.ระบบโลจิสติกส์
  5.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการไปรษณีย์

 • หัวข้อ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 9 ตุลาคม 2558 [ อ่าน : 533 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 2559 (HERP)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 9 ตุลาคม 2558 [ อ่าน : 2639 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ (Supra Cluster) 7 ด้าน
  1. ด้านเกษตรและอาหาร
  2. ด้านอุตสาหกรรม
  3. ด้านสุขภาพ
  4. ด้านพลังงาน
  5. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  6. ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  7. ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ