ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 360 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่างๆ จัดทำกรอบวิจัยแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 รอบที่ 2

 • หัวข้อ : รับสมัครทุนโครงการ Advanced Fellowship

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 2 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 288 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (co-applicant) ในโครงการ

 • หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. - รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 457 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
  2. การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
  3. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ

 • หัวข้อ : เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 295 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1)เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
  2)เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
  3)เพื่อประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
  4)เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 370 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณะรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศและสาธารณะรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัยอันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภททุนสร้างสถาภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 541 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ได้สร้างผลงานวิจัยร่วมกัน
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. กับเครือข่ายนักวิจัยโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) และโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่มใหม่" (ลูกไก่)
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

 • หัวข้อ : การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 26 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 391 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารผลงานวิจัยของ สกว. ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้กลไกสถาบันการศึกษาผ่านศาสตร์วิชาการผลิตสื่อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 แผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 355 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. เพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยและจีน ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ NSFC ในสาขาพลังงานทดแทน
  2. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางการวิจัยของนักวิจัยไทยและจีน โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ของทั้งสองประเทศที่ในบางสาขามีอยู่อย่างจำกัด
  3. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และพัฒนางานวิจัยให้ใช้งานได้จริง เข้าสู่ระดับสากลรวมถึงมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์

 • หัวข้อ : การเปิดรับสมัคร

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มกราคม 2559 [ อ่าน : 350 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1)เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
  2)เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
  3)เพื่อประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
  4)เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 • หัวข้อ : ทุน Newton Industry – Academia Partnership Programme (IAPP)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 18 มกราคม 2559 [ อ่าน : 249 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :