ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : เปิดรับสมัครทุน "โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2559"

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 พฤษภาคม 2559 [ อ่าน : 212 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับแจ้งจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่องการให้ทุนระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2559 (ค.ศ.2016) โดยให้ทุนทำวิจัยระยะสั้น 6-12 เดิอน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 • หัวข้อ : โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร"

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 3 พฤษภาคม 2559 [ อ่าน : 210 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : โจทย์งานวิจัย โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 3 เมษายน 2559 [ อ่าน : 217 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
  2. แผนธุรกิจ
  3. การศึกษาศักยภาพด้านการตลาดและด้านอื่นๆ สำหรับงานวิจัยเชิงพาณิชย์

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ABC - Research

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 728 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : พัฒนางานวิจัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ มีเป้าหมายสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ตามความต้องการอย่างแท้จริง

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 10 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 532 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : คุณสมบัติ
  ๑. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ หรือนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ๕ คณะ ดังนี้
  - คณะวิทยาศาสตร์
  - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - คณะเภสัชศาสตร์
  - คณะพยาบาลศาสตร์
  และในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์, สาขาเคมีชีวภาพ, สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
  ๒. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐๐
  ๓. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจากปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐
  ๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจากปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๐

 • หัวข้อ : การรับข้อเสนอการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคเหนือ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 10 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 460 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กรอบการวิจัยด้านพลังงานทดแทน : งานศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง 3 ชุดโครงการได้แก่
  ชุดที่ 1 ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพด
  ชุดที่ 2 ภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมผลไม้
  ชุดที่ 3 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขนส่ง และบริการ

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 349 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่างๆ จัดทำกรอบวิจัยแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 รอบที่ 2

 • หัวข้อ : รับสมัครทุนโครงการ Advanced Fellowship

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 2 มีนาคม 2559 [ อ่าน : 286 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทุนสนับสนุนแก่นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 15 ปี ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีประวัติการทำงานวิจัยในเกณฑ์ดีและมีการสร้างทีมวิจัย (หรืออยู่ระหว่างสร้างทีมวิจัย) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยจากสหราชอาณาจักร โดยจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยชาวอังกฤษ (co-applicant) ในโครงการ

 • หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. - รับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 450 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การศึกษากลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ (organized corruption) จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
  2. การพัฒนารูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
  3. เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ

 • หัวข้อ : เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 [ อ่าน : 293 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1)เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
  2)เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
  3)เพื่อประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
  4)เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ