ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ทุนวิจัย Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2016

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 217 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ทางด้าน Traffic Safety

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 5

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 336 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ลักษณะของโครงการ
  โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L)* และต้องมีลักษณะ ดังนี้
  1.1 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร ด้านกระบวนการ ด้านการตลาด หรือ
  1.2 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือ
  1.3 ก่อให้เกิดการตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment) หรือ
  1.4 ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน

  2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ
  ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

  3. การส่งข้อเสนอโครงการ
  ผู้เสนอขอโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน 15 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2559

  แหล่งทุน : สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 267 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักเลขาธิการ UMAP ประเทศญี่ปุ่น เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาสมาชิก UMAP และนักวิจัยอย่างน้อย 2 ประเทศ ร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ UMAP โดยจะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 โครงการ โครงการละ 5,000 เหรียญสหรัฐ

 • หัวข้อ : การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กรกฏาคม 2559 [ อ่าน : 159 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ดีอย่างมีะรรมาภิบาล
  2.การบริหารจัดการด้านการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3.คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
  4.การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
  5.การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 • หัวข้อ : ประกาศ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม"

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 มิถุนายน 2559 [ อ่าน : 304 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วยเหตุดั้งกล่าว วช. จึงมีความประสงค์ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน 3 หัวข้อ ได้แก่
  1. หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
  2. การแพทย์ครบวงจร
  3. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 • หัวข้อ : Institutional Links

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 มิถุนายน 2559 [ อ่าน : 213 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : The grants are intended to provide small-scale seed funding to:
  •start and develop collaborations between academic groups, departments and institutions in partner countries and the UK
  •support the exchange of expertise and research knowledge
  •establish local hubs for UK-partner country activities.

 • หัวข้อ : การรับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund: Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2559 [ อ่าน : 170 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ส่งเสริมศักยภาพการสร้างนวัตกรรมป้อนเข้าสู่ตลาดหรือภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายและการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร
  2. ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยแก่นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเป็นเวทีให้เกิดการเจรจาธุรกิจหรือการต่อยอดผลงานวิจัย
  3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัย นักลงทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านเทคนิค thematic peer to peer

 • หัวข้อ : ไปรษณีย์ไทย : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2559 [ อ่าน : 374 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ระบบงานไปรษณีย์ อาคารสถานที่/เครื่องจักร/อุปกรณ์ /บริการ/สินค้าไปรษณีย์ใหม่ ระบบโลจิสติกส์

 • หัวข้อ : การประปานครหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 23 พฤษภาคม 2559 [ อ่าน : 284 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ทุนพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงสถาบัน

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 พฤษภาคม 2559 [ อ่าน : 286 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศให้แข่งกับระดับนานาชาติได้ในสาขาที่มีความถนัด ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยได้