ข่าวสารทุนวิจัย • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2561 [ อ่าน : 205 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น

  กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย :
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  ข้าว
  ปาล์มน้ำมัน
  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
  สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา
  พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ)
  สัตว์เศรษฐกิจ
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  ยางพารา
  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
  โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  อ้อยและน้ำตาล
  วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  มนุษยศาสตร์
  ประชาคมอาเซียน
  การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  16. มันสำปะหลัง
  17. การคมนาคมขนส่งระบบราง

  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
  18. สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
  19. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  20. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
  21. พลาสติกชีวภาพ

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  22. การแพทย์และสาธารณสุข
  23. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์  หมายเหตุ :
  เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ (http://www.nrms.go.th/Register.aspx) สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607, 608
  การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ รูปแบบ PDF และ Word จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงหน่วยบริหารทุน ภายในวันที่31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นี้เท่านั้น
  ควรลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 - 7 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
  กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
  โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412,413
  โทรสาร 0-2579-2284

  ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2561 [ อ่าน : 94 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562
  กรอบงานวิจัย 7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
  กลุ่มเรื่องที่ 1 ข้าว
  กลุ่มเรื่องที่ 2 ปาล์มน้ำมัน
  กลุ่มเรื่องที่ 3 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
  กลุ่มเรื่องที่ 4 สมุนไพรไทย
  กลุ่มเรื่องที่ 5 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดิบ)
  กลุ่มเรื่องที่ 6 สัตว์เศรษฐกิจ
  กลุ่มเรื่องที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2165

 • หัวข้อ : โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย–ฝรั่งเศส ประจำปี 2562– 2563

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ปิดรับข้อเสนอ : 23 กรกฏาคม 2561 [ อ่าน : 146 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย–ฝรั่งเศส ประจำปี 2562– 2563 เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักวิจัย ภายใต้หัวข้อ Announment

 • หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562

  แหล่งทุน : ภายนอก

  ปิดรับข้อเสนอ : 16 กรกฏาคม 2561 [ อ่าน : 489 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.รายละเอียดข้อเสนอโครงการจะต้องมีคุณลักษณะ ๓ ข้อ ดังนี้
  1) มีความร่วมมือของ ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
  2) เป็นการวิจัยที่ต้องมีขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา ได้แก่
  2.1) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
  2.2) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.3) การวิจัยเชิงนโยบาย
  3) มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย
  และโครงการต้องมีรายละเอียด ตัวชี้วัด ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในเชิงพาณิชย์
  ของภาคเอกชนได้จริง

 • หัวข้อ : สมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 16 กรกฏาคม 2561 [ อ่าน : 166 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
  - ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
  - ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • หัวข้อ : ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2561 [ อ่าน : 85 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย


 • หัวข้อ : สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 มิถุนายน 2561 [ อ่าน : 107 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.ระบบอาวุธทางบก
  2.ระบบติดต่อสื่อสาร
  3.ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ
  4.อุปกรณ์ประจำกาย
  5.หุ่นยนต์ทางทหาร
  6.การแพทย์ทหาร

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 เมษายน 2561 [ อ่าน : 108 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน
  2. ด้านสุขภาพ

 • หัวข้อ : ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 เมษายน 2561 [ อ่าน : 71 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สกว. ร่วมกับผู้ประกอบการสนัยสนุนสร้างงานวิจัยพร้อมใช้ในภาคการผลิต

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 เมษายน 2561 [ อ่าน : 142 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โจทย์วิจัยต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ชุมชนและพื้นที่ สาธารณะ หรือนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่นวัตกรรม โดยไม่กำหนดสาขาวิชาที่ทำวิจัย