ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 891 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
  ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 801 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับ
  วงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560 [ อ่าน : 340 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
  2.เป็นโครงการวิจัยที่อยู่ในกรอบ ที่ สกอ.กำหนด 6 ด้าน
  1)ด้านเกษตรกรรม (การพัฒนาสายพันธุ์/ผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ ฯลฯ)
  2)ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (กำหนดมาตรฐานหรือมาตราการป้องกัน/ลดความเสี่ยงด้านสาธารณสุข การวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ)
  3)ด้านวิสาหกิจชุมชน (การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
  4)ด้านการท่องเที่ยว (การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์ ฯลฯ)
  5)ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (พลังงานทอแทน สังคมสีเขียว ฯลฯ)
  6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ)
  3.นักวิจัยสามารถเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และ/หรือโครงการวิจัยแบบชุด โดย 1 ชุดโครงการ ต้องมีโครงการย่อยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10 โครงการ
  4.แต่ละชุดโครงการวิจัยต้องมีนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 2 สถาบัน หรือ เป็นนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน/หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยต้องมาจากสถาบันอุดมศึกษา)
  5.มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย 10 เดือน


 • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ปิดรับข้อเสนอ : 6 ตุลาคม 2560 [ อ่าน : 197 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.หัวข้อหรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคการผลิต(Demand Side) จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
  2.ภาคอุตสาหกรรมแสดงความต้องการอย่างชัดเจนที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย
  3.ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ดังนี้
  3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

  (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
  (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  3.2กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต (new S-curve)
  (6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
  (7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  (8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  (9) อุตสาหกรรมดิจิตอล
  (10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  4. คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยกับบุคลากรและนักวิจัยของภาคอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  5. ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภาครัฐ) และภาคอุตสาหกรรม (ภาคเอกชน) จะร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันออุดมศึกษาผู้รับทุน โดยการสนับสนุนจะเริ่มที่ 70 : 30 คือ สกอ.จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการและภาคเอกชนต้องสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของเงินงบประมาณทั้งโครงการ โดยจะสนับสนุนเป็นเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของงบประมาณที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุน และสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่มิใช่เงินสด (In-kind) ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ค่าสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ และทรัพย์สินอื่นๆ อีกกึ่งหนึ่ง
  ในกรณีที่ภาคเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 สกอ.จะปรับสัดส่วนการสนับสนุนให้สูงขึ้น ดังนี้
  1) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ (กำนหดให้ incash ร้อยละ 20 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท
  2) กรณีที่ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 50 ขึ้นไปของงบประมาณทั้งโครงการ (กำหนดให้ incash ร้อยละ 25 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ) สกอ.จะจัดสรรงบประมาณให้โครงการละไม่เกิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท(หมายเหตุ : วงเงินสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ไม่เกิน 1,300,000 บาท)

 • หัวข้อ : (ประกาศเพิ่มเติม) คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ใหม่)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 25 กันยายน 2560 [ อ่าน : 5401 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
  2.วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
  3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
  4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 • หัวข้อ : โครงการ UK-Thailand Joint Initiative on Infectious Diseases and Non-Communicable Diseases

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 19 กันยายน 2560 [ อ่าน : 161 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สนับสนุนโครงการร่วมระหว่างนักวิจัยไทย และนักวิจัยจากประเทศอังกฤษ
  เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในหัวข้อ Infectious Diseases และ Non-Communicable Diseases

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560 [ อ่าน : 481 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
  2.เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
  3.ระบบโลจิสติกส์


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย โปรแกรม Spearhead ด้านสังคม ภายใต้งบประมาณแผนบูรณาฯ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2560 [ อ่าน : 226 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.Healthy and Productive Aging
  2.คนไทย 4.0 & เยาวชนไทย 4.0
  3.Healthcare Service and Devices
  4.Water Management Systems
  5.Regional and Provincial Development (Province 4.0)

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561"

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2560 [ อ่าน : 576 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  2.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
  3.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
  4.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง

 • หัวข้อ : รับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 กรกฏาคม 2560 [ อ่าน : 533 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค
  2. พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม โดยกระบวนการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ
  3. ขยายผลการดำเนินงานของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต
  4. สนับสนุนให้งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการผลิต และสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจจุลภาคกับเศรษฐกิจมหภาค