ข่าวสารทุนวิจัย • หัวข้อ : "ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด" รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 31 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล


 • หัวข้อ : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 51 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 12 ธันวาคม 2560 [ อ่าน : 22 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กองทัพบกได้กำหนดกรอบโจทย์วิจัยสำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้
  1) ระบบอาวุธทางบก
  2) ระบบการติดต่อสื่อสาร
  3) ระบบเฝ้าตรวจสนามรบ
  4) อุปกรณ์ประจำกาย
  5) หุ่นยนต์ทางทหาร
  6) การแพทย์ทหาร
  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 1144 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
  ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)

 • หัวข้อ : ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (รอบ 1/60)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 1052 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับ
  วงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

 • หัวข้อ : ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 31 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise; RISE)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 51 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ
  1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. การแปรรูปอาหาร
  3. การแพทย์ครบวงจร

 • หัวข้อ : ทุนนักวิจัยเพื่ออตุสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program; IRF)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 34 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เลือกสมัครได้ 2 ช่องทาง
  1. ปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%)
  2. Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)

 • หัวข้อ : Newton Fund: Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 27 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 28 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : นักวิจัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยไทย พัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไทยและผู้เชี่ยวชาญชาวสหราชอาณาจักรที่สังกัดในสถาบันการศึกษา องค์กร และหรือภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

 • หัวข้อ : ข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 7 กลุ่ม

  แหล่งทุน : สวก

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2560 [ อ่าน : 181 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กรอบการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2

  กลุ่มเรื่องที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  1. การวิจัยพื้นฐานและต้นน้ำ
  2. การบริหารความเสี่ยงจากน้ำ
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

  กลุ่มเรื่องที่ 2 ข้าว
  1. การพัฒนาเกษตรกร
  2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
  3. การพัฒนาข้าวคุณภาพสำหรับตลาดพิเศษ

  กลุ่มเรื่องที่ 3 ปาล์มน้ำมัน
  1.กรอบการวิจัยด้านการศึกษานโยบายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่เป็นระบบ
  2.กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
  3.กรอบการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขั้นสูงด้วยกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinety) และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขั้นปลายน้ำ

  กลุ่มเรื่องที่ 4 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดิบ)
  1.การวิจัยเชิงนโยบาย
  2.การวิจัยและพัฒนาพันธุ์
  3.การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต
  4.การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  5.การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูป
  6.การส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
  7.การวิจัยและพัฒนาด้านพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่ว)

  กลุ่มเรื่องที่ 5 สมุนไพรไทย
  1.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีโอกาสเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับอื่นๆ
  2.การวิจัยและพัฒนาการสร้างมาตรฐษนสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ
  3.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือส่วนประกอบของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพและความงาม
  4.การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น สารปราบศัตรูพืชและวัชพืช อาหารสัตว์
  5.การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง
  กลุ่มเรื่องที่ 6 สัตว์เศรษฐกิจ
  1.เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
  2.ด้านโภชนาการในสัตว์
  3.ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
  4.ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์
  5.กฏระเบียบภายในประเทศและระดับนานาชาติ เช่น อาเซียน ยุโรป อเมริกา

  กลุ่มเรื่องที่ 7 อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
  1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน ให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ความปลอดภัย และได้มาตรฐาน เช่น กะปิ ถั่วเน่า น้ำปู
  2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
  - ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต
  - ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืนและการบริโภค
  - เด็กทารกและเด็กในวัยเจริญเติบโต
  - ผู้ป่วยที่มีอาการภูมิแพ้ต่าง
  3.การนำวัสดุอาหารที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอาหาร (By product) และวัตถุดิบที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์ (ผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาด ราคาถูก ฯลฯ) เช่น การพัฒนาเป็น Food Ingredients หรือ Food Additive
  4.การบริหารจัดการองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการวิจัยต่อยอดและการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่จริง