กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2562 [ อ่าน : 152 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 รอบ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2562 [ อ่าน : 1162 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :


 • หัวข้อ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY 2019)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 พฤษภาคม 2562 [ อ่าน : 72 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ขอบเขตการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ใน 3 ประเภทคือ

  1.ระยะยาว : ระยะเวลา 2 - 10 เดือน ปิดรับสมัคร เดือนกันยายน
  2.ระยะสั้น : ระยะเวลา 14 - 60 วัน ปิดรับสมัคร เดือนกันยายน
  3.ระยะสั้น S : ระยะเวลา 7 - 30 วัน ปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 เมษายน 2562 [ อ่าน : 196 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :


 • หัวข้อ : ขอเชิญชวนนักวิจัย ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม หรือสามารถขยายไปสู่ผลทางธุรกิจ

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 17 เมษายน 2562 [ อ่าน : 80 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

  แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 เมษายน 2562 [ อ่าน : 33 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. ทุน คปก.-อุตสาหกรรม จำนวน 120 ทุน :
  ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเป้า 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (จำนวน 100 ทุน) และจากอุตสาหกรรมอื่นๆ (จำนวน 20 ทุน)

  2. ทุน คปก.-Frontier research จำนวน 50 ทุน :
  ลักษณะโจทย์วิจัย : Upstream research / Forefront research/ Cutting-edge

  3. ทุน คปก.-มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 ทุน :
  ลักษณะโจทย์วิจัย : เป็นโจทย์ที่ตอบสนองการพัฒนามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง กรม หรือ หน่วยงาน หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสำคัญ ดังต่อไปนี้
  – การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน
  – การปฏิรูปการศึกษา
  – ธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน
  – Climate change
  – การบริหารจัดการน้ำ

 • หัวข้อ : ประกาศรับ Concept idea โครงการยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 5 เมษายน 2562 [ อ่าน : 107 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : กรอบแนวคิด (ที่ได้จากการระดมความคิดสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 27 มีนาคม 2562)
  1. ยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
  2. ยกระดับธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  3. ยกระดับธุรกิจการเกษตร
  4. ยะระดับธุรกิจงานฝีมือ

 • หัวข้อ : กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 20 มีนาคม 2562 [ อ่าน : 146 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Project Brief เพื่อเพิ่มศักยภาพหารผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 11 มีนาคม 2562 [ อ่าน : 447 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ๑. โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน : Building Community Enterprise (BCE)
  เป้าหมาย : บ่มเพาะนักธุรกิจเพื่อสังคม
  เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ ด้วย วทน. แบบครบวงจร
  ลักษณะโครงการต้องเป็นไปตามกรอบห่วงโซ่คุณค่า Value chain (ภาคเหนือ) ดังนี้
  NO๐๑ : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย)
  NO๐๒ : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ พื้นที่ภาคเหนือ
  NO๐๓ : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
  CE๐๑ : นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ (เช่น ข้าว /
  ปศุสัตว์ : โค ไก่พื้นเมือง สัตว์ทางเลือก เช่น หนูนา หอยขม หอยเชอรรี่ ปูนา มดแดง แมลงต่างๆ)
  ควรมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการที่ชัดเจน (ควรระบุรายชื่อหรือชื่อกลุ่ม)
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ - ๓ ปี (ต่อเนื่อง) : ระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละปีดำเนินการด้านใด/เรื่องใด
  ผู้เชี่ยวชาญจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  Infographic ภาพรวมโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  แผนธุรกิจ (Business Model) ของโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

  ๒. โครงการพัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : Value Chain Community Incubator (VVCI)
  เป้าหมาย : สร้างหมู่บ้านต้นแบบของการนำ วทน. ไปใช้ในพื้นที่
  เน้นถึงชุมชนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ได้จริง
  ลักษณะโครงการต้องเป็นไปตามกรอบห่วงโซ่คุณค่า Value chain (ภาคเหนือ) ดังนี้
  NO๐๑ : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย)
  NO๐๒ : การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ พื้นที่ภาคเหนือ
  NO๐๓ : นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
  CE๐๑ : นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย พื้นที่ภาคเหนือ (เช่น ปศุสัตว์ : โค ไก่พื้นเมือง สัตว์ทางเลือก เช่น หนูนา หอยขม หอยเชอรรี่ ปูนา มดแดง แมลงต่างๆ / ข้าวอินทรีย์)
  ควรมีกลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการที่ชัดเจน (ควรระบุรายชื่อหรือชื่อกลุ่ม)
  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี (ต่อเนื่อง) : ระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละปีดำเนินการด้านใด/เรื่องใด
  ผู้เชี่ยวชาญจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  Infographic ภาพรวมโครงการ จำนวน ๑ แผ่น
  แผนธุรกิจ (Business Model) ของโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

 • หัวข้อ : ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 7 มีนาคม 2562 [ อ่าน : 180 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : 1. การศึกษาวิจัยเครื่องจักรกลในการไถที่เหมาะสมต่อพื้นที่ และพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรอื่นๆ
  2. การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
  3. การแปรรูปวัสดุทางการเกษตรทดแทนพลาสติก
  4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย