กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย


 • หัวข้อ : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2562 [ อ่าน : 1079 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :


 • หัวข้อ : ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 170 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เปิดรับสมัครทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

  ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

  ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2562


 • หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 190 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้
  1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
  1.1.2 ภัยพิบัติ
  2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
  2.1 พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)
  3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
  3.1ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม


 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 261 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

 • หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 238 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

 • หัวข้อ : รวม การประกาศทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563 โดย วช.

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 กันยายน 2562 [ อ่าน : 475 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2563 (FY 2020)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 4 กันยายน 2562 [ อ่าน : 1061 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

  1.นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 4 กันยายน 2562

  2.นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nrms.go.th ในระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2562


 • หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศเปิดรับสมัคร ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 [ อ่าน : 980 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  มีความประสงค์ประกาศเปิดรับสมัคร
  ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้

  1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

 • หัวข้อ : ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 [ อ่าน : 329 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย ประจำปี 2562

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 สิงหาคม 2562 [ อ่าน : 475 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนควารู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

  1. ลักษณะทุน
  1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
  1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย โดยรายละเอียด ไม่เกิน 2 เมือง รวมเดลี และต้องอยู่ทำวิจัยในประเทศอินเดียให้ครบ 20 วัน
  1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายกาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและอินเดีย โดยเป็นจุดเริ่มเต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
  1.4 เป็นทุนที่นักวิจัยจะต้องติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเองหลังจากได้รับการอนุมัติทุน

  2. สาขาวิชาการที่รับสมัคร (ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย - อินเดียเท่านั้น)
  3. การสมัครขอรับทุน
  3.1 จัดทำเอกสารขอรับทุน โดยส่งตัวจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนา 9 ชุด รวมเป็น 10 ชุด
  3.2 จัดเรียงเอกสารตามลำดับ
  3.3 จัดส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน

  4. รายละเอียดติดต่อและสถานที่ส่งเอกสารสมัครขอรับทุน
  ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
  กองการต่างประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
  กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0 - 2561 - 2445 หรือ 0 - 2579 - 1370 ต่อ 203, 210 และ 0 - 2579 - 2690
  5. กำหนดการ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. - วันที่ 30 ส.ค. 2562
  - ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือนกันยายน 2562
  - ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง https://www.nrct.go.th/#4671--