กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย • หัวข้อ : เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธันวาคม 2562 [ อ่าน : 9 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)


 • หัวข้อ : ข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2562 [ อ่าน : 56 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2562 [ อ่าน : 79 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ลักษณะของโครงการ
  โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เกิดจาก Medical Technology ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การค้นหาและวินิจฉัย (Diagnostic) การเยียวยา (Treatment) การฟื้นฟู (Rehabilitation) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น
  ๑) นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ หรือ
  ๒) นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ หรือ
  ๓) เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก หรือ
  ๔) โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน ๓ - ๕ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 • หัวข้อ : ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2562 [ อ่าน : 12 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ตามที่ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า” มีความประสงค์ขอขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 15 พฤศจิกายน 2562 [ อ่าน : 69 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วย ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ให้ดำเนินการบริหารโครงการวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิจัยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า”

  ในการนี้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ จึงมีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบงานวิจัยเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าและพื้นที่การปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องดังแนบมาพร้อมนี้

 • หัวข้อ : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจําปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 31 ตุลาคม 2562 [ อ่าน : 1135 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย :

 • หัวข้อ : ประกาศรับทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 191 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : เปิดรับสมัครทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

  ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)

  ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2562

 • หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 218 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้
  1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
  1.1.2 ภัยพิบัติ
  2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
  2.1 พัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่)
  3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ
  3.1ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 • หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 283 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

 • หัวข้อ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

  แหล่งทุน :

  ปิดรับข้อเสนอ : 30 กันยายน 2562 [ อ่าน : 264 ครั้ง ]

  กรอบงานวิจัย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)