เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 22 มกราคม 2558

  Chart.

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 22 ตุลาคม 2559

  Chart.


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  12 ตุลาคม 2559 การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยเงินจากงบประมาณเงินแผ่นดิน และรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  11 ตุลาคม 2559 การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม) ครั้งที่ 1/2560  10 ตุลาคม 2559 Research Gate: 13 ชุดโครงการกับงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ-สธ.มน.)  27 กันยายน 2559 การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10/2559  26 กันยายน 2559 โครงการ "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย"  23 กันยายน 2559 การประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C - อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2559

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์