กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  27 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2563  16 พฤศจิกายน 2563 การจัดการความรู้ด้านการเงิน พัสดุและสารบรรณสำหรับบุคลากรใหม่ของกองการวิจัยและนวัตกรรม (KM)  16 พฤศจิกายน 2563 การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565  10 พฤศจิกายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "อบรมงานสารบรรณ"  10 พฤศจิกายน 2563 R2M Thailand 2020 ระดับภูมิภาค  3 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์