กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

ถาม - ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

กรณีบทความได้ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลทั้งสามฐานข้อมูล คือ ISI ,SJR และ Scopus สามารถขอเงินรางวัลได้หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
472 ครั้ง

บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่ปรากฎในฐานข้อมูล ISI และ SJR แต่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus สามารถเบิกเงินรางวัลได้หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
361 ครั้ง

บทความใด สามาถขอเบิกค่าตีพิมพ์ได้ และเบิกได้เท่าไหร่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
381 ครั้ง

1 บทความ สามารถขอรับเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์ได้กี่คน

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
379 ครั้ง

บทความตีพิมพ์ประเภทใด ที่สามารถขอเบิกเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์ได้

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
385 ครั้ง

หากต้องการทราบค่า Impack Factor และค่า SJR ของวารสาร สามารถตรวจสอบได้ที่ใด

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
393 ครั้ง

หากมีความประสงค์จะขอรับเงินรางวัลและค่าตีพิมพ์ ควรดำเนินการอย่างไร

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
355 ครั้ง

จำกัดระยะเวลาในการขอ refund หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
385 ครั้ง

หากตีพิมพ์ลง proceedings งานประชุม สามารถนำมาขอ refund ได้หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
359 ครั้ง

ใน 1 ปี สามารถขอรับทุนสนับสนุนได้กี่ครั้ง

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
364 ครั้ง

นิสิตและบุคลากรสายสนับสนุน สามรถขอทุนสนับสนุนได้หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
375 ครั้ง

ผลงาน 1 เรื่องที่ไปนำเสนอ สามารถขอทุนสนับสนุนได้กี่คน

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
426 ครั้ง

การนำเสนอผลงานประเภท poster presentation สามารถขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

งานจัดการผลผลิตการวิจัย 1 ตุลาคม 2557

อ่าน
414 ครั้ง

หน้า [ 1 ]