กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

startup prototype showcase
[15 กันยายน 2563 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมโต๊ะกลม เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity
[16 กันยายน 2563 : view 9]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการ Basic Research Fund
[26 สิงหาคม 2563 : view 106]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
[26 สิงหาคม 2563 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
[26 สิงหาคม 2563 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เทคนิคการเขียน Manuscript
[26 สิงหาคม 2563 : view 24]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563
[13 สิงหาคม 2563 : view 17]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
[13 สิงหาคม 2563 : view 19]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
[26 สิงหาคม 2563 : view 11]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินผลติดตามผลการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2563
[9 สิงหาคม 2563 : view 28]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
[6 สิงหาคม 2563 : view 35]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประเมินการติดตามโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
[7 สิงหาคม 2563 : view 22]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Reinventing Business Innovation Model for Research
[7 สิงหาคม 2563 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thailand Research Expo 2020
[5 สิงหาคม 2563 : view 25]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

UX Fundamentals and Chatbot Design
[5 สิงหาคม 2563 : view 30]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเครื่องหมายการค้า
[5 สิงหาคม 2563 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การเตรียมความพร้อมในการยื่นขอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2565
[5 สิงหาคม 2563 : view 26]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อพ.สธ. - มน. ครั้งที่ 1/2563
[5 สิงหาคม 2563 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมหนีไฟ
[5 สิงหาคม 2563 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Startup Thailand League 2020
[5 สิงหาคม 2563 : view 25]