ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อพ.สธ. - มน. ครั้งที่ 1/2561
[17 พฤศจิกายน 2560 : view 5]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การใช้ทุน คปก. เพื่อการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
[16 พฤศจิกายน 2560 : view 8]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่1/2561
[25 ตุลาคม 2560 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ภาคเหนือ) ครั้งที่1
[17 ตุลาคม 2560 : view 57]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วาระพิเศษ
[4 ตุลาคม 2560 : view 133]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
[26 กันยายน 2560 : view 351]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2560
[19 กันยายน 2560 : view 113]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2560
[14 กันยายน 2560 : view 165]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
[12 กันยายน 2560 : view 182]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
[1 กันยายน 2560 : view 142]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

คปก.สัญจร ครั้งที่ 6 และการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 119
[4 กันยายน 2560 : view 127]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

29 สิงหาคม 2560
[5 กันยายน 2560 : view 91]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560
[28 สิงหาคม 2560 : view 107]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีรับมอบเกียรติบัตร (แม่ไก่) 2560
[28 สิงหาคม 2560 : view 102]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Innvation Hubs
[28 สิงหาคม 2560 : view 79]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
[28 สิงหาคม 2560 : view 119]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มอบโล่รางวัล NECAST
[5 กันยายน 2560 : view 39]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[10 สิงหาคม 2560 : view 102]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

งานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
[1 สิงหาคม 2560 : view 288]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เครือข่ายบริหารการวิจัยสัญจร และสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย 2560
[27 กรกฏาคม 2560 : view 108]