กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการจุดประกายไอเดียการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
[22 สิงหาคม 2562 : view 1]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Brotherhood เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” (ศึกษาดูงาน)
[14 สิงหาคม 2562 : view 13]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การบรรยาย แนวทางการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยของประเทศ
[8 สิงหาคม 2562 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการเสนองบประมาณตามยุทธศาสตร์ (งบแผ่นดินปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[8 สิงหาคม 2562 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สอว.ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
[2 สิงหาคม 2562 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) 31 กค.62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
[31 กรกฏาคม 2562 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย) 30 กค.62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 13]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 30 กค.62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 14]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สป.อว ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม G2B Boots up
[22 กรกฏาคม 2562 : view 83]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

NU Business Brother Meetup
[23 กรกฏาคม 2562 : view 104]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection จังหวัดนครสวรรค์ 15 กรกฎาคม 62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรม Travel Tech Service Jam
[18 กรกฏาคม 2562 : view 26]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา หัวข้อ การออกแบบเครื่องหมายการค้าสำหรับจดทะเบียน
[12 กรกฏาคม 2562 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง
[5 กรกฏาคม 2562 : view 35]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future
[9 กรกฏาคม 2562 : view 35]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
[5 กรกฏาคม 2562 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ลงนามบันทึกความเข้าใจส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 27 มิถุนายน 2562
[28 มิถุนายน 2562 : view 42]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

SH&E Thailand : 2019
[3 กรกฏาคม 2562 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๖๒
[26 มิถุนายน 2562 : view 51]