กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 7
[14 มกราคม 2562 : view 13]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือTalent Mobility
[2 มกราคม 2562 : view 11]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
[19 ธันวาคม 2561 : view 41]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Human Subject Protection ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
[17 ธันวาคม 2561 : view 25]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
[13 ธันวาคม 2561 : view 20]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
[13 ธันวาคม 2561 : view 19]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สวก. เยี่ยมชมผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
[30 พฤศจิกายน 2561 : view 58]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สวก.กับ มน.
[30 พฤศจิกายน 2561 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมติดตามโครงการวิจัยที่ยังไม่เสร็จสิ้น
[28 พฤศจิกายน 2561 : view 31]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รองคณบดีกำกับดูแลด้านงานวิจัย
[28 พฤศจิกายน 2561 : view 40]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและบริติช เคานซิล
[20 พฤศจิกายน 2561 : view 28]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561
[16 พฤศจิกายน 2561 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมโครงการ Multi Mentoring System
[8 พฤศจิกายน 2561 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบงานวิจัยคลัสเตอร์โลจิสติกส์
[5 พฤศจิกายน 2561 : view 28]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 "University in Disruptive Era”
[5 พฤศจิกายน 2561 : view 102]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การหารือแนวทางการเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค
[31 ตุลาคม 2561 : view 40]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หารือประเด็นโครงการ Food Valley, The Northern Node
[26 ตุลาคม 2561 : view 54]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead
[22 ตุลาคม 2561 : view 60]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[17 ตุลาคม 2561 : view 67]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมหารือนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร
[17 ตุลาคม 2561 : view 54]