กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2563
[27 พฤศจิกายน 2563 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การจัดการความรู้ด้านการเงิน พัสดุและสารบรรณสำหรับบุคลากรใหม่ของกองการวิจัยและนวัตกรรม (KM)
[16 พฤศจิกายน 2563 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2565
[16 พฤศจิกายน 2563 : view 42]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "อบรมงานสารบรรณ"
[10 พฤศจิกายน 2563 : view 21]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

R2M Thailand 2020 ระดับภูมิภาค
[10 พฤศจิกายน 2563 : view 11]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564
[3 พฤศจิกายน 2563 : view 40]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมติดตามและชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ของแหล่งทุนภายนอก ครั้งที่ 1
[27 ตุลาคม 2563 : view 285]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

workshop การจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
[15 ตุลาคม 2563 : view 37]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3/2563
[15 ตุลาคม 2563 : view 22]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โครงการอบรมเทคนิคการออมเงิน
[30 กันยายน 2563 : view 21]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
[30 กันยายน 2563 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Workshop การจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
[21 กันยายน 2563 : view 46]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
[22 กันยายน 2563 : view 57]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

startup prototype showcase
[15 กันยายน 2563 : view 39]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมโต๊ะกลม เครือข่ายพันธมิตร ภารกิจ Research Integrity
[16 กันยายน 2563 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการ Basic Research Fund
[26 สิงหาคม 2563 : view 148]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
[26 สิงหาคม 2563 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
[26 สิงหาคม 2563 : view 39]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เทคนิคการเขียน Manuscript
[26 สิงหาคม 2563 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563
[13 สิงหาคม 2563 : view 37]