กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น (ด้านการวิจัย)
[29 พฤษภาคม 2563 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมการติดตามปิดโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปี 2554-2560
[27 พฤษภาคม 2563 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
[17 มีนาคม 2563 : view 81]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020)
[9 มีนาคม 2563 : view 256]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2563
[9 มีนาคม 2563 : view 55]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยด้านการเกษตรและอาหารร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย
[9 มีนาคม 2563 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)
[9 มีนาคม 2563 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการด้านการศึกษาวิจัย และวิทยาศาสตร์
[19 กุมภาพันธ์ 2563 : view 107]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เวทีผู้บริหารพบประชาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
[18 กุมภาพันธ์ 2563 : view 324]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563
[3 กุมภาพันธ์ 2563 : view 91]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
[3 กุมภาพันธ์ 2563 : view 65]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ Research to Market – R2M Thailand 2020 ระดับประเทศ
[6 กุมภาพันธ์ 2563 : view 88]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมติดตามโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ ประจำปี 2562
[24 มกราคม 2563 : view 158]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง (เครือข่าย C ) ครั้งที่ 1/2563
[24 มกราคม 2563 : view 83]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
[15 มกราคม 2563 : view 92]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ติดตามผลการดำเนินโครงการ Talent Mobility
[10 มกราคม 2563 : view 116]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สวัสดีปีใหม่ 2563
[10 มกราคม 2563 : view 66]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
[16 มกราคม 2563 : view 69]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563
[16 มกราคม 2563 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการเทคโนโลยีภูมิภาค
[16 มกราคม 2563 : view 41]