กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)
[29 พฤศจิกายน 2562 : view 13]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มน.ร่วมประชุมสัมมนาข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ
[25 พฤศจิกายน 2562 : view 12]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
[25 พฤศจิกายน 2562 : view 9]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thai-BISPA
[18 พฤศจิกายน 2562 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
[14 พฤศจิกายน 2562 : view 10]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15
[18 พฤศจิกายน 2562 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อวน.มน.ได้รับเลือกให้เป็นหน่วยฯ นำร่องในโครงการยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจจาก สอว
[4 พฤศจิกายน 2562 : view 26]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
[30 ตุลาคม 2562 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564
[28 ตุลาคม 2562 : view 62]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การพัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน.
[21 ตุลาคม 2562 : view 57]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หลักสูตร ICT DIGITAL JOURNEY LEADERSHIP PROGRAM
[24 ตุลาคม 2562 : view 26]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมนำผลงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี
[16 ตุลาคม 2562 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
[25 กันยายน 2562 : view 46]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินผล ครั้งที่ 2/2562
[24 กันยายน 2562 : view 44]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Research to Market Northern : R2M 2019
[23 กันยายน 2562 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
[20 กันยายน 2562 : view 31]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
[20 กันยายน 2562 : view 32]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแผนงานวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์
[12 กันยายน 2562 : view 49]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
[5 กันยายน 2562 : view 123]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Research Connect
[5 กันยายน 2562 : view 68]