ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
[17 พฤษภาคม 2561 : view 11]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Happy Press with Naresuan University
[9 พฤษภาคม 2561 : view 23]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการ Innovation Hub - Creative Economy
[2 พฤษภาคม 2561 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การหารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัย
[30 เมษายน 2561 : view 37]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ
[26 เมษายน 2561 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC
[5 เมษายน 2561 : view 65]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thailand Innovation Hubs 4.0S
[19 เมษายน 2561 : view 88]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสัมมนา เครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคเหนือตอนล่าง
[21 มีนาคม 2561 : view 107]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับนิสิต
[13 มีนาคม 2561 : view 96]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมปรึกษาหารืองานวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร
[7 มีนาคม 2561 : view 98]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

NU TM Matching
[5 มีนาคม 2561 : view 172]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

University Expo
[5 มีนาคม 2561 : view 82]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
[5 มีนาคม 2561 : view 69]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ESPRel ครั้งที่ 2
[22 กุมภาพันธ์ 2561 : view 76]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุม กบว. ครั้งที่ 3/2561
[22 กุมภาพันธ์ 2561 : view 88]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
[22 กุมภาพันธ์ 2561 : view 75]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงงบประมาณอุดหนุนวิจัยของ สวก.
[16 กุมภาพันธ์ 2561 : view 68]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมหารือการกำหนดอัตราค่าสมัครสมาชิค ค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนผู้เขียนบทความฯ
[16 กุมภาพันธ์ 2561 : view 64]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ESPRel ครั้งที่ 5
[22 กุมภาพันธ์ 2561 : view 79]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการวิจัยท้าทายไทย และขอพรปีใหม่ จากท่านรองนายกรัฐมนตรี
[8 กุมภาพันธ์ 2561 : view 87]