ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ สกว. พบประชาคมวิจัย ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
[6 กรกฏาคม 2561 : view 22]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

RUN MOU กับ ไปรษณีย์ไทย
[5 กรกฏาคม 2561 : view 13]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย Food Valley
[4 กรกฏาคม 2561 : view 21]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
[27 มิถุนายน 2561 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อพสธ. 20/06/2018
[20 มิถุนายน 2561 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2561
[20 มิถุนายน 2561 : view 26]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
[14 มิถุนายน 2561 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6
[4 มิถุนายน 2561 : view 863]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
[5 มิถุนายน 2561 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
[17 พฤษภาคม 2561 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Happy Press with Naresuan University
[9 พฤษภาคม 2561 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการ Innovation Hub - Creative Economy
[2 พฤษภาคม 2561 : view 103]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การหารือแนวทางในการพัฒนาโจทย์วิจัย
[30 เมษายน 2561 : view 62]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ
[26 เมษายน 2561 : view 67]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Naresuan University Regional Research Ethics Committee : NU-RREC
[5 เมษายน 2561 : view 89]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thailand Innovation Hubs 4.0S
[19 เมษายน 2561 : view 152]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสัมมนา เครือข่าย C-อพ.สธ.ภาคเหนือตอนล่าง
[21 มีนาคม 2561 : view 146]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับนิสิต
[13 มีนาคม 2561 : view 123]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมปรึกษาหารืองานวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร
[7 มีนาคม 2561 : view 135]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

NU TM Matching
[5 มีนาคม 2561 : view 209]