กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มน. จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center)
[25 เมษายน 2562 : view 3]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Good Clinical Practice: GCP
[25 เมษายน 2562 : view 1]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
[17 เมษายน 2562 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การนำเสนอแผนธุรกิจในเวลาจำกัด(Pitching)เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[3 เมษายน 2562 : view 25]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทย์ยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562
[3 เมษายน 2562 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
[2 เมษายน 2562 : view 12]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนา ทบทวนการมาตรฐานของสถาบันเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
[2 เมษายน 2562 : view 24]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2564
[28 มีนาคม 2562 : view 36]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

งานแถลงข่าวความร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสและ Future Food lab
[27 มีนาคม 2562 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย สาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัดตาก
[2 เมษายน 2562 : view 5]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในหัวข้อ "รอบรู้แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการแสวงหาทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก"
[25 มีนาคม 2562 : view 82]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุม Food Innopolis platforms
[26 มีนาคม 2562 : view 61]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
[28 มีนาคม 2562 : view 10]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการพัฒนา ทบทวนการมาตรฐานของสถาบันเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จังหวัดตาก
[2 เมษายน 2562 : view 2]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านเครื่องมือแพทย์”มหาวิทยาลัยนเรศวร
[2 เมษายน 2562 : view 3]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย สาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
[2 เมษายน 2562 : view 14]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[20 มีนาคม 2562 : view 30]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 ภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ: Excellence Center 4 ภูมิภาค 8 มหาวิทยาลัย
[20 มีนาคม 2562 : view 35]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน​
[20 มีนาคม 2562 : view 17]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Subject Protection” ม.นเรศวร
[2 เมษายน 2562 : view 10]