ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
[19 กันยายน 2561 : view 2]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและนักวิจัยด้านมาตรฐานการวิจัย
[12 กันยายน 2561 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงาน อพ-สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[7 กันยายน 2561 : view 17]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับนิสิต ครั้งที่ 2
[28 สิงหาคม 2561 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
[20 สิงหาคม 2561 : view 28]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thailand Research Expo 2018
[14 สิงหาคม 2561 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รับมอบโล่รับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
[20 สิงหาคม 2561 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สกว. พบประชาคมวิจัย พบประชาคมวิจัย ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
[26 กรกฏาคม 2561 : view 78]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมสัมมนา “ทรัพย์สินทางปัญญานั้นสำคัญไฉน”
[24 กรกฏาคม 2561 : view 40]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

TSEN ครั้งที่ 2/2561
[24 กรกฏาคม 2561 : view 23]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ สกว. พบประชาคมวิจัย ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
[6 กรกฏาคม 2561 : view 55]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

RUN MOU กับ ไปรษณีย์ไทย
[5 กรกฏาคม 2561 : view 25]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย Food Valley
[4 กรกฏาคม 2561 : view 50]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
[27 มิถุนายน 2561 : view 115]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อพสธ. 20/06/2018
[20 มิถุนายน 2561 : view 46]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินติดตามผลการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2561
[20 มิถุนายน 2561 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
[14 มิถุนายน 2561 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6
[4 มิถุนายน 2561 : view 964]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
[5 มิถุนายน 2561 : view 99]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
[17 พฤษภาคม 2561 : view 65]