ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2560
[19 กันยายน 2560 : view 17]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 4/2560
[14 กันยายน 2560 : view 40]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
[12 กันยายน 2560 : view 52]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
[1 กันยายน 2560 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

คปก.สัญจร ครั้งที่ 6 และการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 119
[4 กันยายน 2560 : view 58]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

29 สิงหาคม 2560
[5 กันยายน 2560 : view 47]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2560
[28 สิงหาคม 2560 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีรับมอบเกียรติบัตร (แม่ไก่) 2560
[28 สิงหาคม 2560 : view 61]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Innvation Hubs
[28 สิงหาคม 2560 : view 37]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
[28 สิงหาคม 2560 : view 72]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มอบโล่รางวัล NECAST
[5 กันยายน 2560 : view 6]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[10 สิงหาคม 2560 : view 65]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

งานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
[1 สิงหาคม 2560 : view 176]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

เครือข่ายบริหารการวิจัยสัญจร และสัมมนาผู้ประสานงานเครือข่ายบริหารการวิจัย 2560
[27 กรกฏาคม 2560 : view 75]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อพ.สธ. – มน. ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
[27 กรกฏาคม 2560 : view 67]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การเสวนา “พิษณุโลกเมืองดิจิทัลแห่งอนาคต”
[25 กรกฏาคม 2560 : view 82]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
[24 กรกฏาคม 2560 : view 190]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสมาพันธ์ SME ไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ
[25 กรกฏาคม 2560 : view 43]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ศึกษาดูงานบริษัท พี.วี.ที.ฟุ้ดส์ อินดัสตรีส์ จำกัด
[11 กรกฏาคม 2560 : view 79]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ศึกษาดูงาน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
[11 กรกฏาคม 2560 : view 73]