กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การพัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ อววน.
[21 ตุลาคม 2562 : view 6]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวร
[25 กันยายน 2562 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและประเมินผล ครั้งที่ 2/2562
[24 กันยายน 2562 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Research to Market Northern : R2M 2019
[23 กันยายน 2562 : view 23]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
[20 กันยายน 2562 : view 19]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หารือแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายบริหารเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
[20 กันยายน 2562 : view 18]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแผนงานวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์
[12 กันยายน 2562 : view 35]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการ
[5 กันยายน 2562 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Research Connect
[5 กันยายน 2562 : view 55]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

workshop การยื่นของบประมาณแผ่นดิน ปี 2564
[27 สิงหาคม 2562 : view 72]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (SOPs)
[28 สิงหาคม 2562 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการจุดประกายไอเดียการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น
[22 สิงหาคม 2562 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563
[27 สิงหาคม 2562 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Brotherhood เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” (ศึกษาดูงาน)
[14 สิงหาคม 2562 : view 54]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การบรรยาย แนวทางการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยของประเทศ
[8 สิงหาคม 2562 : view 284]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมชี้แจงการเสนองบประมาณตามยุทธศาสตร์ (งบแผ่นดินปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[8 สิงหาคม 2562 : view 58]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สอว.ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
[2 สิงหาคม 2562 : view 90]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) 31 กค.62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
[31 กรกฏาคม 2562 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับนักวิจัย) 30 กค.62
[31 กรกฏาคม 2562 : view 40]