ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)”
[24 มกราคม 2561 : view 4]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน"
[22 มกราคม 2561 : view 37]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

งานสัมมนางานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
[18 มกราคม 2561 : view 9]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมเข้าร่วมรับฟังนโยบายโครงการ Food Valley
[18 มกราคม 2561 : view 8]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
[18 มกราคม 2561 : view 15]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การฝึกอบรมเรื่อง การฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
[23 มกราคม 2561 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หารือความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางเกษตรอินทรีย์และผลผลิตทางการเกษตร
[18 มกราคม 2561 : view 9]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการ RRI NU Forum 2018
[12 มกราคม 2561 : view 16]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561
[28 ธันวาคม 2560 : view 32]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุม กบว. ครั้งที่ 2/2561
[28 ธันวาคม 2560 : view 594]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
[26 ธันวาคม 2560 : view 29]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ร.ม.ต.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยือน ม.นเรศวร
[27 ธันวาคม 2560 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ร.ม.ต.พาณิชย์ เยือน ม.นเรศวร ประชุมร่วมรัฐและเอกชน
[27 ธันวาคม 2560 : view 28]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
[14 ธันวาคม 2560 : view 36]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมบุคลากรกองบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1/2561
[12 ธันวาคม 2560 : view 75]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มาตรการภาษีร้อยละ 300
[8 ธันวาคม 2560 : view 36]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การชี้แจงแผนบรูณาการฯ 2562
[7 ธันวาคม 2560 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย
[3 มกราคม 2561 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9
[29 พฤศจิกายน 2560 : view 299]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Innovative House
[22 พฤศจิกายน 2560 : view 80]