กองส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร @2018

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมโครงการ Multi Mentoring System
[8 พฤศจิกายน 2561 : view 7]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบงานวิจัยคลัสเตอร์โลจิสติกส์
[5 พฤศจิกายน 2561 : view 8]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 14 "University in Disruptive Era”
[5 พฤศจิกายน 2561 : view 37]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การหารือแนวทางการเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค
[31 ตุลาคม 2561 : view 24]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

หารือประเด็นโครงการ Food Valley, The Northern Node
[26 ตุลาคม 2561 : view 30]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมหารือพัฒนาข้อเสนอโครงการ Spearhead
[22 ตุลาคม 2561 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[17 ตุลาคม 2561 : view 48]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมหารือนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร
[17 ตุลาคม 2561 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเสวนา “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์”
[4 ตุลาคม 2561 : view 59]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
[4 ตุลาคม 2561 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

"ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562"
[26 กันยายน 2561 : view 57]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
[19 กันยายน 2561 : view 32]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและนักวิจัยด้านมาตรฐานการวิจัย
[12 กันยายน 2561 : view 60]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงาน อพ-สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[7 กันยายน 2561 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับนิสิต ครั้งที่ 2
[28 สิงหาคม 2561 : view 56]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
[20 สิงหาคม 2561 : view 46]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

Thailand Research Expo 2018
[14 สิงหาคม 2561 : view 77]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

รับมอบโล่รับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
[20 สิงหาคม 2561 : view 34]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

สกว. พบประชาคมวิจัย พบประชาคมวิจัย ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
[26 กรกฏาคม 2561 : view 119]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การอบรมสัมมนา “ทรัพย์สินทางปัญญานั้นสำคัญไฉน”
[24 กรกฏาคม 2561 : view 56]