กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : เครือข่าย C-อพ.สธ.

การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงาน อพ-สธ. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 7 กันยายน 2561 เปิด : 75 ครั้ง

   เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รอบบ่ายศึกษาดูงานพิภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ-พิพิธภัณฑ์เรือนไทย และสวนอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์กล้วย 

     ศึกษาดูงานหมู่เรือนไทย 4 หลัง ได้แก่ (1) เมืองกำแพงเพชร จัดแสดงข้อมูลภาพ หุ่นจำลอง และวีดีทัศน์แสดงเรื่องเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอต่างๆ ธรรมชาติวิทยาในท้องถิ่นและโบราณคดีของจังหวัดกำแพงเพชร (2) ชาติพันธุ์วิทยาเมืองกำแพงเพชร จัดแสดงข้อมูลภาพ หุ่นจำลอง คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสจอภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มชนม้ง เย้า กระเหรี่ยง ลิซู และเรื่องชนพื้นถิ่นในจังหวัด ประเพณีและการดำเนินชีวิตของผู้คน (3) มรดกดีเด่นเมืองกำแพงเพชร จัดแสดงสิ่งเด่นของจังหวัดด้านทรัพยากร            แร่ธาตุ ด้วยสื่อจัดแสดงที่เป็นภาพ หุ่นจำลอง และคอมพิวเตอร์สัมผัสจอภาพ และ (4) ห้องบรรยาย เป็นห้องบรรยายรวมและจัดประชุม มีจอฉายวีดีทัศน์เรื่องเมืองกำแพงเพชร  ภายในจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของชาวกำแพงเพชร อาทิ วิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า ภูมิปัญญา ผลงานศิลปะ ธรรมชาติศึกษาและสิ่งมีชีวิต

 

ทั้งนี้ ยังได้ศึกษาดูงานศูนย์รวมพันธ์ุกล้วย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

1. กลุ่มกล้วยน้ำว้า จำนวน 11  สายพันธุ์ 

2. กลุ่มกล้วยหักมุก         จำนวน สายพันธุ์

3. กลุ่มกล้วยนาก จำนวน สายพันธุ์

4. กลุ่มกล้วยหอม จำนวน 25  สายพันธุ์

5. กลุ่มกล้วยไข่ จำนวน สายพันธุ์

6. กลุ่มกล้วยเปรี้ยว จำนวน สายพันธุ์

7. กลุ่มกล้วยเปลือกหนา จำนวน 19  สายพันธุ์

8. กลุ่มกล้วยน้ำ จำนวน สายพันธุ์

9. กลุ่มกล้วยพิเศษ จำนวน 32  สายพันธุ์

10. กลุ่มกล้วยหอมผลสั้น จำนวน สายพันธุ์

11. กลุ่มกล้วยหอมพิเศษ จำนวน สายพันธุ์

12. กลุ่มกล้วยตานี จำนวน สายพันธุ์

13. กลุ่มกล้วยประดับ และกล้วยป่า จำนวน 24  สายพันธุ์

รวม 171  สายพันธุ์