หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2558

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
โดย : วราพร ขจรศรี วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558 เปิด : 707 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 อาคารมหาธรรมราชา C มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากนางสาววริศรา เลิศล้ำ บุคลากรสังกัดกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่อไป โดยมีบุคลากรกองบริหารการวิจัยเข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน