กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือTalent Mobility
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 2 มกราคม 2562 เปิด : 46 ครั้ง

 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันอุดมศึกษา 21 แห่ง ในการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ