กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2561

การอบรมเสวนา “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์”
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 เปิด : 188 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเปิดงานอบรมเสวนา “การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์” ครั้งที่ 1 โดยการอบรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรู้ความเข้าใจแก่นักวิจัยในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของงานวิจัย และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเสวนา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภคพร วัฒนดารงค์ รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ และ ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร